Obraz plný matematických funkcií
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Projekty » Obraz plný matematických funkcií

Projekt pre študentov 1.E triedy, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky v rámci podpory rozvíjania tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania v stredných školách v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pre školský rok 2006/2007.

 

Oblasť podpory: Aplikácia netradičných didaktických metód a organizačných foriem vyučovania, rozvíjanie tvorivosti a kreativity žiakov vo vyučovaní matematiky.

Téma: Obraz plný matematických funkcií, ktorým si skrášlim svoju triedu

Hlavný cieľ: Žiak bude vedieť narysovať grafy racionálnych funkcií v rôznych posunutiach a umelecky ich dotvoriť tak, aby vzniklo umelecké dielo

Úlohy pre žiaka: Žiak:

-         si zopakuje poznatky o  racionálnych funkciách z inštrukčných, pracovných listov a zo zošita

-         usporiada základné racionálne funkcie (lineárnu, kvadratickú, nepriamu úmernosť, lineárnu lomenú, mocninové, s odmocninou, s absolútnou hodnotou) podľa vzájomných vzťahov do pojmovej mapy – časť B

-         vymyslí si predpis funkcie v posunutom tvare, určí si oporné body potrebné pre zostrojenie grafu, vytvorí si tabuľku funkčných hodnôt (aspoň 8) a presne pomocou rysovacích pomôcok zostrojí graf do vhodne zvoleného karteziánskeho súradnicového systému – časť C,D, E, F,G

-         zostrojí na rys A4 aspoň 4 rôzne typy grafov funkcií a farebne ich dotvorí tak, aby vzniklo umelecké dielo ( možno použiť rôzne výtvarné techniky), na zadnú stranu výkresu uvedie predpisy použitých funkcií a svoje meno – časť H

-         počítačovo spracuje zadané úlohy a naskenuje do projektovej práce svoje umelecké dielo

-         odprezentuje svoju projektovú prácu na hodine matematiky

 

Obsah práce:

A)     Úvodná strana – názov práce, meno spracovateľa, škola, trieda (1 list)

B)      Pojmová mapa Racionálne funkcie - prehľad funkcií (1 list)

C)      Lineárna funkcia, kvadratická funkcia – názvy, predpisy, tabuľky hodnôt, grafy (1- 2 listy)

D)      Nepriama úmernosť, lineárna lomená – názvy, predpisy, tabuľky hodnôt, grafy (1- 2 listy)

E)       Mocninové funkcie – názvy, predpisy, tabuľky hodnôt, grafy (2- 4 listy)

F)       Funkcia s odmocninou – názov, predpis, tabuľka hodnôt, graf (1 list)

G)      Funkcie s absolútnou hodnotou (aspoň 2 rôzne) – názvy, predpisy, tabuľky hodnôt, grafy (1- 2 listy)

H)      Výkres – umelecký obraz (2 listy- 1 naskenovaný, 1 nakreslený)

 

Miesto vypracovania projektu: vyučovacia hodina matematiky, doma

Spôsob vypracovania: každý študent

Harmonogram: zadanie úlohy 11.4. 2007

konzultácie podľa potreby

odovzdanie projektu 1. 6. 2007 v písomnej i elektronickej podobe

Literatúra : učebnice matematiky, internet, odborná literatúra

Vyhodnotenie: - priame

- komisia vytvorená zo študentov triedy (bodovou hodnotou)

- učiteľ matematiky danej triedy (bodovou hodnotou, známkou )

Kritéria hodnotenia: správnosť, kompletnosť, presnosť, pestrosť, prehľadnosť, technické

spracovanie, originalita

Poznámka: - všetky obrazy budú zaradené do celoškolskej súťaže Tvorivosť v matematike

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk