Správa o hospodárení Rodičovského združenia pri Gymnáziu
   Hlavná stránka » Škola » Združenie rodičov školy » Školský rok 2007/08 » Správa o hospodárení Rodičovského združenia pri Gymnáziu

Správa o hospodárení
Rodičovského združenia pri Gymnáziu, Hlinská 29, Žilina v šk.roku 2006/2007 od 1.9.2006 - 31.8.2007

I. Zostatok finančných prostriedkov z predch. šk.roku 486 683 Sk
 
II. Príjmy od 1.9.2006 - 31.8.2007:
rodičovské príspevky 508 500 Sk
dary k Eurodňu a na nakup učebných pomôcok 22 663 Sk
vyúčtovanie 2% dane z roku 2005 od SRRZ 20 600 Sk
prijaté 2% dane za rok 2006 89 175 Sk
vrátená záloha z min.šk.r. 28 000 Sk
vrátená duplicitná platba za časopis z predch.šk.r. 220 Sk
úroky z bežného účtu532 Sk
príjmy k 31.8.2007 669 690 Sk
 
III. Výdavky od 1.9.2006 - 31.8.2007:
nákup učebných pomôcok 400 135 Sk
nákup kníh,CD,DVD nahrávok 85 270 Sk
nákup kníh SJ a SVP/dočerpanie z rozpočtu predchádz.šk.roku 17 398 Sk
odborné časopisy pre Geografiu a TV 380 Sk
finančný dar škole/podpora realizácie projektu "Otvorená škola-šport 2006" 15 000 Sk
športová súťaž kalokagatia 300 Sk
pôžička na vymaľovanie školy 10 000 Sk
nákup knižných odmien pre študentov za študijné výsledky 37 643 Sk
nákup knižných odmien pre študentov za výsledky v súťažiach a olympiádach 48 826 Sk
organizačné výdavky na usporiadanie Eurodňa/pokryté z darov určených na Eurodeň 10 661 Sk
Ostatné výdavky - z toho: 14 580 Sk
spotrebný materiál na prezentácie jednotlivých tried počas Eurodňa 6 305 Sk
príspevok na usporiadanie vianočných trhov na škole 1 263 Sk
doplatok členského príspevku SRRZ za šk.rok 2006/2007 180 Sk
upomienkové predmety/ výmennný pobyt študentov v Nemecku 3 500 Sk
popl.banke, daň z úrokov, notársky poplatok,poštovné, tlačivá, 3 332 Sk
výdavky k 31.8.2007 640 193 Sk
 
IV.Stav finančných prostriedkov k 31.8.2007 516 180 Sk
z toho: na bežnom účte 496 760 Sk
            v pokladni 19 420 SkŽilina, 13.9.2007
Spracoval: Janka Hollá
hospodár RZ

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk