AUP: Matematika - 2 hod.
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » AUP: Matematika - 2 hod.

1. Predmet: Matematika

2. Týždenná hodinová dotácia: 2 hodiny

3. Výchovno-vzdelávací cieľ predmetu:

Prehĺbiť a rozšíriť dôležité poznatky zo stredoškolskej matematiky. Doplniť vedomosti z matematiky o chýbajúce poznatky z matematiky, ktoré sú predpísané učebnými osnovami pre gymnáziá. Získané vedomosti upevniť riešením matematických úloh od nižšieho po vyšší stupeň obtiažnosti. Vedieť aplikovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení úloh matematického i nematematického charakteru.

Adresát: Predmet je určený študentom, ktorí maturujú z matematiky v úrovni A a študentom, ktorí konajú prijímacie pohovory z matematiky na VŠ technického zamerania.

4. Obsah učiva predmetu:

Infinitezimálny počet 22 hod

· definovať pojem limita, derivácia, integrál a naučiť upravovať jednoduché numerické výrazy

· objasniť ich využitie v praxi

· riešiť úlohy na vyšetrovanie vlastností funkcií, výpočet obsahov a objemov geometrických útvarov

Analytická geometria kužeľosečiek 20 hod.

· zopakovať analytickú geometriu lineárnych útvarov a kružnice

· definovať kužeľosečky- elipsa, parabola, hyperbola - napísať ich rovnice, riešiť úlohy na vzájomnú polohu priamky a kužeľosečky

Komplexné čísla 16 hod.

· komplexné číslo, operácie s komplexnými číslami, riešenie rovníc v obore komplexných čísel, riešenie rovníc n-tého čísla

5. Metódy a formy práce:

Výklad, samostatná práca, problémové vyučovanie, práca s knihou a odbornou literatúrou

6. Klasifikácia: Návrh na klasifikovanie predmetu.

7. Výstup: Ústne odpovede a písomné previerky, testy.

8. Literatúra:

o Kolektív autorov: Šedivý-Riečan: Matematika pre 3.roč. gymnázia, vydané r. 1985 MŠ SSR v Bratislave, SPN

o Kolektív autorov: Bušek-Manová: Zbierka úloh z matematiky pre 3.roč. gymnázia, vydané r. 1987 v Bratislave, SPN

o Riečan-Šedivý: Matematika pre 4.roč. gymnázia vydané r. 1987 v Bratislave

o Kolektív autorov Bušek – Šedivý: Zbierka úloh z matematiky pre 4.roč. gymnázií r.v. 1991 v Bratislave

o Šmida: Kombinatorika – učebný text pre 2.roč. gymnázia r.v. 1989 Bratislava

o Benda-Daňková-Skákala: Maturitné príklady z matematiky, Bratislava 1977, SPN

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Potočáková

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk