Trestný zákon o drogách
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Trestný zákon o drogách

Trestný zákon o drogách


Súčasné znenie vybratých paragrafov
Kurzívou sú pridané naše komentáre a vysvetlenia. Zákon bol naposledy nevelizovaný 1.10.94.

zdroj : Trestný zákonník, Materiály zo stretnutí Dobrovoľných poradcov pre drogy na školách, Cultus Nivy - Droga a Ty , 1995

 

Obsah :

  • §187 Nedovolená výroba a držanie omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov
  • §188 Výroba a prechovávanie predmetov na nedovolenú výrobu
  • §188a Šírenie toxikománie
  • §218a Podávanie anabolických látok mládeži


§187

Nedovolená výroba a držanie omamných a psychotropnýchlátok, jedov a prekurzorov

 

/1/ Kto bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, inému zadováži alebo pre seba alebo iného prechováva omamnú alebo psychotropnú látku alebo jed alebo prekurzor, potresce sa odňatím slobody na 1 až 5 rokov alebo peňažným trestom.

/2/ Odňatím slobody na 2 roky až 10 rokov sa páchateľ potresce,

a/ ak získa činom uvedeným v odseku 1 značný prospech,
b/ ak spácha taký čin voči osobe mladšej ako 18 rokov,
c/ ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví.

/3/ Odňatím slobody na 8 až 15 rokov sa páchateľ potresce,

a/ ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť,
b/ ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny alebo v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch, alebo
c/ ak získa takým činom prospech veľkého rozsahu

Pri novelizácii pridané :
„alebo pre seba" - teda je trestné i držanie pre vlastnú potrebu !
„prekurzor" (rozumie sa chemická látka, ktorá sa používa pri výrobe zakázaných „omamných a psychotropných látok", je rozhodujúca pre ich vytvorenie a stáva sa ich súčasťou - napr. efedrín, kyselina lysergová v tzv. 1 . skupine s najvyšším stupňom kontroly)
§188

 

/1/ Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej alebo psychotropnej látky alebo jedu alebo jadrovej alebo obdobnej rádioaktívnej látky, potresce sa odňatím slobody až na 3 roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
/2/ Odňatím slobody na 1 rok až 5 rokov sa páchateľ potresce,a/ ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo väčšom rozsahu, alebo b/ ak získa takým činom značný prospech
/3/ Odňatím slobody na 2 roky až 8 rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 voči osobe mladšej ako 18 rokov.

Pod značným prospechom sa rozumie 500.000 Sk.
§188a

Šírenie toxikománie

 

/1/ Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potresce sa odňatím slobody až na 2 roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
/2/ Odňatím slobody na 6 mesiacov až 5 rokov sa páchateľ potresce,ak spácha čin uvedený v odseku 1 voči osobe mladšej ako 18 rokov.

Posledná novela zvýšila sadzby (v /1/ pôvodne: 1 rok, v /2/ pôvodne:max. 3 roky)
§218a

Podávanie anabolických látok mládeži

 

Kto opakovane alebo vo väčšej miere podáva osobe mladšej ako 18 rokov anaboliká alebo iné prostriedky s anabolickými účinkami, na iný ako liečebný účel, potresce sa odňatím slobody až na 1 rok.Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk