Štatút Rodičovského združenia
   Hlavná stránka » Škola » Združenie rodičov školy » Štatút Rodičovského združenia

Rodičovské združenie

pri Gymnáziu Hlinská 29, Žilina

Číslo : 1935
Š T A T Ú T


Rodičovského združenia pri

Gymnáziu Hlinská 29 ŽilinaČLÁNOK 1


POSTAVENIE RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA1) Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlinská 29, Žilina (skratka – RZ) je dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení registrovanou pod č.1935. Na činnosť tohto orgánu prispieva každoročne čiastkou 5.- Sk za každého člena organizácie. Tento príspevok zasiela hospodár organizácie v mesiaci októbri poštovou poukážkou.

2) Rodičovské združenie je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov k škole a naopak.

3) Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a aktivizuje rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie tohto procesu na škole. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

4) Činnosť rodičovského združenia sa riadi schváleným štatútom, stanovami a odporúčaniami Slovenskej rady rodičovských združení (skratka – SRRZ) a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti tejto organizácie. Rešpektuje požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi.

5) Rodičovské zduženie sa riadi zásadou delegovanej právomoci. Štruktúrne prvky organizácie a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva na základe rovných, priamych a tajných volieb. Rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných.

6) Rodičovské združenie je zriadené na dobu neurčitú.


ČLÁNOK 2


POSLANIE A ÚLOHY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA1) Poslaním rodičovského združenia na škole je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade s pedagogickou teóriou pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO), pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov (zákonných zástupcov) detí a pri ochrane stredoškolských učiteľov (profesorov) s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.

2) Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje.

3) Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, profesormi a ostatnými zamestnancami školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu žiaka a na základe vzájomného partnerského vzťahu.

4) RZ rešpektuje právnu subjektivitu školy pri presadzovaní záujmov svojich členov v oblasti definovanej odsekom (1). Problémy presahujúce kompetencie vedenia školy rieši s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s Okresnou rodičovskou radou (skratka – ORR), Krajskou rodičovskou radou (skratka – KRR) alebo Výkonným výborom SRRZ (skratka – VV-SRRZ).

5) Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy, v stravovacej a zdravotnej komisii alebo v orgánoch, ktoré stanovuje zákon (predpis), ktorý túto účasť predpokladá.

6) Utvára Rodičovskú radu (skratka – RR), ktorá rozhoduje vo veciach rodičovského združenia a zabezpečuje realizáciu poslania a úloh rodičovského združenia. Realizáciu jej rozhodnutí zabezpečuje Výkonný výbor RZ (skratka – VV-RZ) a Revízna komisia RZ (skratka – RK-RZ).

7) S cieľom pomôcť vedeniu školy a jej pedagogickým zamestnancom pri riešení výchovných problémov a výchovných problémových situácií zriaďuje RZ Výchovnú komisiu (skratka –VK) zloženú s rodičov, ktorí sú profesne kompetentní spolupracovať s vedením školy pri riešení týchto problémov a situácií. Komisia spolupracuje s vedením školy a jej výchovným poradcom.

8) Rodičovské združenie vytvára účelové skupiny rodičov, ktorí pomáhajú pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a iných záujmových podujatí žiakov podľa ich špecifického obsahu a zamerania alebo ich zriaďuje na riešenie osobitných problémov.
ČLÁNOK 3


ORGANIZÁCIA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA


1) Organizáciu rodičovského združenia tvorí rodičovská rada, triedne aktivity, výkonný výbor, revízna komisia, výchovná komisia, zástupcovia RR v orgánoch školy a účelové skupiny rodičov – aktivistov.

2) Rodičovská rada (RR) je najvyšším orgánom rodičovského združenia. Je tvorená zástupcami triednych aktívov, ktorí boli zvolení spôsobom stanoveným v článku 1, ods.5 na prvom zasadnutí triednych aktívov v septembri nového školského roka.

3) Rodičovská rada rieši všetky zásadné otázky spolupráce rodiny a školy, vyjadruje a k výchovným a vzdelávacím opatreniam školy, schvaľuje štatút a rozpočet organizácie a rozhoduje o jeho koncepčnom využití, schvaľuje výdaj finančných prostriedkov organizácie v sumách nad 5.000.- Sk, v spolupráci s vedením školy rieši pripomienky a návrhy rodičov (triednych aktívov) a rozhoduje o zásadných opatreniach pomoci škole a vyjadruje sa k opatreniam orgánov nadriadených vedeniu školy ako právnickej osobe v oblasti vzdelávania a výchovy žiakov školy.

4) Rodičovská rada zasadá minimálne dvakrát v školskom roku. Jej zasadnutí sa môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí nie sú jej členmi, ak prejavia o túto účasť záujem. Radu môže zvolať predseda organizácie (výkonný výbor) aj vtedy, ak o to požiada vedenie školy, triedny aktív alebo skupina rodičov vo veci, ktorá nestrpí odklad.

5) Rozhodnutia Rodičovskej rady RZ sú záväzné pre všetkých členov rodičovského združenia. Funkčné obdobie rodičovskej rady je jeden až tri roky a končí v septembri nasledujúceho školského roka. O predĺžení funkčného obdobia rozhodne rodičovská rada na svojom prvom zasadnutí v školskom roku.

6) Rodičovská rada volí na svojom prvom zasadnutí v školskom roku päťčlenný výkonný výbor (predseda, tajomník, hospodár a dvaja členovia) a predsedu revíznej komisie a zástupcov RZ v orgánoch školy a podľa zákona (čl.2, ods.5).

7) Triedny aktív (TA) je základným článkom štruktúry rodičovkého združenia. Vzniká na prvej schôdzi triednych aktívov v školskom roku na základe prijatia rodičov do Rodičovského združenia zápisom do zoznamu členov RZ v zápisnici zo zasadnutia triedneho aktívu. Jeho poslaním je napomáhať vytváraniu vzťahov spolupráce a vzájomnej pomoci medzi rodičmi, triednym profesorom a v danej triede vyučujúcimi profesormi s cieľom podieľať sa na regulácii a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečovaní mimotriednej a záujmovej činnosti triedy.

8) Triedny aktív :

a) volí predsedu TA, podpredsedu a zapisovateľa, ktorý vedie zápisnicu TA

b) zabezpečuje dohovoreným spôsobom výber členského príspevku na obdobie školského roka a jeho odovzdanie hospodárovi výkonného výboru RZ prostredníctvom predsedu triedneho aktívu (triedneho dôverníka) alebo triedneho profesora, ak ten s takouto požiadavkou triedneho aktívu bude súhlasiť

c) vyjadruje sa k výchovno-vzdelávaciemu procesu v danej triede, pomáha triednemu profesorovi riešiť problémové situácie a formuluje pripomienky Rodičovskej rade alebo vedeniu školy na odstránenie nedostatkov tohto procesu

d) pôsobí na rodičov, ktorí venujú malú pozornosť výchove a vzdelávaniu svojho dieťaťa alebo narušujú optimálny vzťah rodiny a školy a pomáha im v rámci svojich možností

e) zabezpečuje výber a evidenciu darov rodičov triednemu aktívu a rozhoduje o ich využití v prospech žiakov triedy.

f) rešpektuje rozhodnutia a odporúčania Rodičovskej rady RZ a zabezpečuje ich realizáciu a realizáciu odporúčaní výkonného výboru RZ prostredníctvom rodičov žiakov triedy

g) navrhuje rodičov do účelových skupín RZ, orgánov RZ (výbor, komisie) a orgánov školy podľa odporúčaní alebo výzvy výkonného výboru (rodičovskej rady)

h) zabezpečuje organizáciu aktivít rodičov a žiakov triedy podľa rozhodnutia triedneho aktívu

9) Triedny aktív zasadá pravidelne 1x za štvrťroka školského roka. Zasadnutia TA zvoláva výkonný výbor RZ po dohode s vedením školy. Predseda TA (triedny dôverník) môže zvolať na návrh rodičov alebo triedneho profesora mimoriadne zasadnutie TA na riešenie vážneho problému alebo v inej neodkladnej veci.

10) Zasadnutie triedneho aktívu riadi jeho predseda (triedny dôverník). V prípade jeho neprítomnosti na zasadnutí jeho zástupca - podpreseda, alebo ktorýkoľvek z prítomných rodičov. Z každého zasadnutia sa vykonáva zápisnica, ktorú spracuje zapisovateľ TA zrozumiteľnou formou s dôrazom na formuláciu pripomienok rodičov (adresnosť, jasnosť, autoritatívnosť, a pod ). Do zápisnice sa uvádzajú aj tie pripomienky a návrhy rodičov, ktoré boli priamo na aktíve riešené a doriešené zo strany rodičov alebo triedneho učiteľa (vyučujúcich učiteľov) a nevyžadujú angažovanosť výkonného výboru (rodičovskej rady) alebo vedenia školy.

11) Triedny aktív volí svojho zástupcu do Rodičovskej rady. Zvyčajne je zástupcom TA v tomto orgáne RZ predseda triedneho aktívu (triedny dôverník). Zvolený rodič je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Rodičovskej rady alebo za seba zabezpečiť rovnocennú náhradu z radov rodičov TA.

12) Zástupca triedneho aktívu v Rodičovskej rade RZ objasňuje na jej zasadnutí pripomienky a návrhy rodičov TA, prispieva svojou aktivitou k riešeniu problémov, ktorými sa rada zaoberá a sprostredkúva rodičom TA všetky informácie, ktoré sú im adresované z rokovania RR. Zabezpečuje plnenie ustanovení Štatútu RZ v rámci triedneho aktívu rodičov.

13) Výkonný výbor rodičovského združenia (VV-RZ) tvoria predseda RZ, tajomník RZ, hospodár RZ a dvaja členovia, ktorí sú volení Rodičovskou radou na základe návrhov triednych aktívov. Výkonný výbor môže byť doplnený ďalšími členmi podľa potreby rozhodnutím Rodičovskej rady. Výbor zabezpečuje uplatňovanie Stanov SRRZ a štatútu organizácie, výkon rozhodnutí Rodičovskej rady a riešenie návrhov a pripomienok rodičov oslovenými a kompetentnými subjektami.

14) Výkonný výbor volí (potvrdzuje) Rodičovská rada na svojom prvom zasadnutí v danom školskom roku. Funkčné obdobie výkonného výboru RZ je jeden až tri roky. Výbor sa riadi Štatútom RZ a rozhodnutiami RR. Akceptuje podľa možností organizácie požiadavky vedenia školy a riadi činnosť organizácie v súlade s jej poslaním a úlohami (čl.2).

15) Výkonný výbor :

a) podáva Rodičovskej rade správu o činnosti združenia, správu o hospodárení, o činnosti komisií a delegátov RZ v orgánoch školy alebo v orgánoch podľa zákona

b) predkladá RR návrh rozpočtu organizácie a uskutočňuje jeho ustanovenia po ich schválení

c) schvaľuje výdavky organizácie do výšky sumy 5.000.- Sk pričom výdavky do 2.000.- Sk na jeden účel môže schváliť aj predseda organizácie, o čom informuje výkonný výbor na jeho najbližšom zasadnutí

d) zabezpečuje spoluprácu RZ s vedením školy

e) informuje riaditeľa školy o pripomienkach a návrhoch rodičov z triednych aktívov a usiluje sa o ich riešenie, o ktorom informuje zástupcov triednych aktívov priamo alebo prostredníctvom rokovaní rodičovskej rady

f) po dohode s vedením školy zvoláva zasadnutia Rodičovskej rady a jej mimoriadne zasadnutia podľa čl.3, ods.4 štatútu

g) zabezpečuje ustanovenia účelových skupín rodičov na organizáciu kultúrnych, športových a iných podujatí a akcii žiakov školy

h) kontroluje činnosť výchovnej komisie a zástupcov rodičov v orgánoch školy alebo orgánov zriadených v tejto súvislosti podľa zákona

i) sprostredkúva rodičovskú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti zabezpečovania výučby a výchovy žiakov školy a formuluje návrhy a pripomienky adresované týmto orgánom

j) zabezpečuje odvod finančného príspevku na činnosť SRRZ a komunikáciu s týmto orgánom

16) Výkonný výbor zasadá minimálne tri krát v jednom polroku v danom školskom roku.Účasť členov výboru a pozývaných hostí zabezpečuje tajomník organizácie. Mimoriadne zasadnutia výkonného výboru zvolané na žiadosť rodičov, triednych aktívov alebo vedenia školy na riešenie naliehavých úloh a problémov, zvoláva predseda RZ osobne. Zasadnutí výkonného výboru sa podľa vlastného rozhodnutia alebo pozvania výboru zúčastňuje riaditeľ školy alebo ním určený zástupca vedenia školy.

17) V prípade potreby môže výbor na svoje riadne alebo mimoriadne zasadnutie prizvať jednotlivých pedagogických zamestnancov školy, triednych dôverníkov, jednotlivých rodičov alebo zástupcov RZ v iných orgánoch.

18) Tajomník výkonného výboru vedie Zápisnicu zo zasadnutia výboru, ktorú vyhotovuje pre riaditeľa školy a jednotlivých členov výboru. Jeden výtlačok sa zakladá v dokumentácii RZ.

19) Revíznu komisiu (RK) tvorí predseda a dvaja členovia. Predsedu komisie volí Rodičovská rada na svojom prvom zasadnutí v školskom roku. Členmi komisie (2) sú externisti- rodičia, ktorí sa revízie zúčastnia na podnet predsedu komisie. Revízna komisia vykonáva revíziu hospodárenia RZ dvakrát v školskom roku vždy pred konaním zasadnutia Rodičovskej rady. revízna komisia rovnako vykonáva inventarizáciu majetku RZ.

20) Revízna komisia spracuje Správu o výsledku kontroly (inventarizácie), ktorú predkladá Rodičovskej rade na jej druhom zasadnutí v školskom roku a novej RR na jej prvom zasadnutí v nasledujúcom školskom roku. Týmto aktom končí aj jej funkčné obdobie.

21) Zástupcovia RZ v iných orgánoch (ďalej iba zástupcovia) sú členovia RZ – rodičia, zvolení Rodičovskou radou do Rady školy, Stravovacej a zdravotnej komisie školy alebo do iných orgánov, ktoré zo zákona predpokladajú účasť zástupcov rodičov (RZ). Zvolení rodičia v predmetových orgánoch obhajujú záujmy RZ (rodičov) najmä vo vzťahu k systému výchovy a vzdelávania ich detí.

22) Zástupcovia rešpektujú vo svojej práci požiadavky rodičovskej rady a výkonného výboru RZ a informujú o svojich aktivitách pri rokovaní orgánov a o výsledkoch týchto aktivít. Zástupcovia informujú radu a výkonný výbor RZ o obsahu a priebehu týchto rokovaní.

23) Účelové skupiny rodičov – aktivistov sa vytvárajú za účelom zabezpečenia širšej spolupráce rodičovského združenia so školou pri príprave a organizovaní kultúrnych, športových, zájazdových alebo iných záujmových podujatí väčšieho (celoškolského) rozsahu. Výber rodičov do týchto skupín sa uskutočňuje na základe ich predbežnej iniciatívy na prvom zasadnutí triednych aktívov podľa oblastí ich predpokladanej aktivity (kultúra, šport,zájazdy ai.). Účelová skupina sa môže vytvoriť aj na výzvu výkonného výboru v priebehu školského roka prostredníctvom aktuálneho zasadnutia triednych aktívov.

ČLÁNOK 4


PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA1) Členstvo v Rodičovskom združení vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku podpisom rodiča do Zoznamu členov rodičovského združenia, ktorý je totožný s prezenčnou listinou prvého triedneho aktívu v novom školskom roku alebo zaplatením členského príspevku RZ podľa písm.b) ods.3 tohto článku štatútu. Členstvo sa končí vtedy, ak sa rodič na prvom triednom aktíve alebo dodatočne, do 15.10., do zoznamu nezapíše.

2) Členovia rodičovského zduženia majú právo :

a) voliť orgány organizácie

b) byť volení do týchto orgánov

c) vyjadrovať sa k práci školy, podávať pripomienky, návrhy a odporúčania a zapájať sa do spolupráce s pedagogickým zborom

d) byť informovaní o riešení týchto pripomienok a návrhov, ako aj zámeroch vedenia školy a orgánov RZ týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu

e) venovať rodičovskému združeniu, škole alebo záujmovým krúžkom žiakov dar vo forme matariálneho alebo finančného príspevku

f) byť informovaní o práci orgánov RZ na škole

g) byť informovaní o vzdelávacích výsledkoch svojich detí a ostatných vnútorných otázkach školy (sociálne, výchovné, atď.)

3) Členovia organizácie sú povinní :

a) zúčastňovať sa rokovaní triednych aktívov, orgánov združenia a orgánov školy alebo orgánov stanovených zákonom, do ktorých boli zvolení alebo sa rozhodli v týchto orgánoch pracovať v rámci aktivít rodičov rodičovského združenia

b) platiť členské príspevky ročne bez ohľadu na počet rodičov a žiakov v škole („za rodinu“) vo výške, o ktorej rozhodne Rodičovská rada, čo nepopiera možnosť poskytnúť organizácii ďalší finančný príspevok (dar) na účely jej aktivít alebo aktivít školy a žiakov

c) formulovať jednoznačne a jasne svoje pripomienky a podieľať sa na ich riešení na výzvu výkonného výboru RZ

d) rešpektovať ustanovenia tohto štatútu

e) zúčastniť sa bezprostredne riešenia svojej vlastnej pripomienky, ak ich o to výkonný výbor požiada

ČLÁNOK 5


HOSPODÁRENIE RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA


1) Príjmy rodičovského združenia tvoria členské príspevky a dary rodičov vrátane sponzorstva, účelové dary a príspevky, príjem z daní právnických a fyzických osôb vo výške 2%.

2) Hlavným nástrojom distribúcie príjmov RZ je Rozpočet rodičovského združenia. Rozpočet pripravuje výkonný výbor RZ a predkladá ho na schválenie Rodičovskej rade na jej prvom zasadnutí v školskom roku. Základné rozpočtové položky sa saturujú z členských príspevkov.

3.) Ostatné príjmy RZ sa rovnako rozdeľujú prostredníctvom neplánovanej položky rozpočtu (variabilnej položky) podľa potrieb organizácie. O rozdelení týchto prostriedkov rozhodne rodičovská rada (hodnota nad 5.000.- Sk) alebo výkonný výbor RZ (dary v hodnote do 5.000.- Sk). Spôsob rozdelenia týchto príjmov sa uvádza v Správe o hospodárení RZ, ktorú predkladá rodičovskej rade.

4) Dobrovoľné príspevky a dary rodičov venované triednemu aktívu (žiakom jednotlivej triedy ) nepodliehajú kompetencii rozpočtu organizácie. O ich využití rozhoduje triedny aktív.

5) Dobrovoľné účelové príspevky a dary sú také materiálne alebo finančné príspevky, ktoré darca venuje s udaním adresáta alebo účelu daru (napr. na nákup športových potrieb). S takýmto darom disponuje výkonný výbor RZ podľa rozhodnutia darcu, ktorému na požiadanie predloží príslušné doklady o účelovom využití daru.

6) Finančné prostriedky rodičovského združenia sa ukladajú vo finančnom ústave (banke) Podpisové právo majú členovia výkonného výboru (čl.3, ods.13).

7) Rozpočet rodičovského združenia vypracúva výkonný výbor RZ a schvaľuje Rodičovská rada v októbri školského roka. Pri spracovaní rozpočtu na školský rok vychádza výkonný výbor z predpokladaného príjmu organizácie z členských príspevkov (ak v čase spracovania rozpočtu nie je ich výber ukončený ) v súlade s počtom členov RZ zapísaných do zoznamov triednych aktívov.

8) Výkonný výbor zabezpečuje distribúciu finančných prostriedkov organizácie v súlade so schváleným rozpočtom na aktuálny školský rok. Priamu zodpovednosť za správu finančných prostriedkov RZ má hospodár rodičovského združenia.

9) Výdavky rodičovského združenia tvoria príspevky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov, príspevky na záujmovú činnosť žiakov, jej materiálne, personálne a organizačné zabezpečenie, príspevky na organizáciu žiackych kultúrnych a športových podujatí, príspevky na odmenu za prácu vynikajúcim žiakom, čiastky vynaložené na fungovanie rodičovskej organizácie, príspevok na činnosť Slovenskej rady RZ a mimoriadne výdavky schválené Rodičovskou radou RZ. Výdavky sa uskutočňujú v súlade so schváleným rozpočtom organizácie.

10) Čerpanie finančných prostriedkov sa sleduje pravidelne na základe dokladov a záznamov v Peňažnom denníku RZ, ktorý vedie hospodár RZ. Hospodár predkladá peňažný denník výkonnému výboru na každom jeho zasadnutí. Správu o hospodárení, ktorú spracuje hospodár RZ, predkladá výkonný výbor Rodičovskej rade na každom jej zasadnutí. Doklady o hospodárení organizácie je hospodár povinný predložiť na požiadanie revíznej komisii RZ (čl.3, ods. 19 a 20).

11) Výdaj finančných prostriedkov uskutočňuje hospodár RZ na základe rozhodnutí Rodičovskej rady, Výkonného výboru a v súlade s rozpočtom RZ na daný školský rok.

12) Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve rodičovského združenia, sa evidujú v inventárnej knihe, ktorú vedie hospodár RZ. Inventarizácia majetku RZ sa vykonáva raz ročne (pred koncom školského roka) alebo pri odovzdávaní funkcie hospodára. Inventarizáciu majetku vykonáva revízna komisia.

13) Rodičovské združenie odmeňuje aktivitu hospodára RZ v mesiaci októbri čiastkou minimálne 500.-Sk za každý školský rok výkonu tejto funkcie. O zvýšení tejto odmeny rozhodne Rodičovská rada.

ČLÁNOK 6


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1) Rodičovské združenie zaniká zrušením školy alebo rozhodnutím väčšiny členov RZ (rodičov). Túto vôľu rodičov môže výkonný výbor RZ zisťovať na základe hodnotenia aktivity organizácie (jej organizačných prvkov podľa čl.3 Štatútu) prostredníctvom ankety v rámci triednych aktívov alebo priamo oslovením rodičov. Názor v tejto súvislosti musí vysloviť najmenej 80% rodičov – členov RZ. Na základe toho zvolá výkonný výbor RZ mimoriadne (záverečné) zasadnutie Rodičovskej rady, ktorá v mene členov RZ potvrdí zánik rodičovského združenia a zabezpečí organizáciu s tým spojených opatrení.

2) Pri zániku organizácie vykoná Rodičovská rada zúčtovanie majetku organizácie, pri ktorom najmä :

a) sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a určí likvidátora

(skupina rodičov – členov RR)

b) zabezpečí (organizuje) odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku organizácie ostatným rodičovským združeniam podľa ich záujmu alebo ich odovzdá škole na výchovno-vzdelávacie účely

c) rozhodne o rozdelení finančných prostriedkov a spôsobe likvidácie účtu vo finančnom ústave (banke)

3) Tento Štatút RZ je platný po schválení Rodičovskou radou od 25.3.1999, aktualizovaný dňa 22.6.2006.


V Žiline 5.7.2006Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk