Maturita
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Tematické okruhy » Maturita

Tematické okruhy na maturitnú skúšku z matematiky
v školskom roku 2005 - 2006
Úroveň A/B


1. Základy matematiky
1.1 Logika a množiny
1.2 Čísla, premenné a výrazy
1.3 Teória čísel
1.4 Rovnice, nerovnice a ich sústavy

2. Funkcie
1.1 Funkcia a jej vlastnosti, postupnosti
1.2 Lineárna a kvadratická funkcia, aritmetická a geometrická postupnosť
1.3 Mnohočleny a mocninové funkcie, lineárna lomená funkcia
1.4 Logaritmické a exponenciálne funkcie
1.5 Goniometrické funkcie
1.6 Limita a derivácia, geometrický rad (len úroveň A)
1.7 Integrálny počet (len úroveň A)

3. Planimetria
3.1 Základné rovinné útvary
3.2 Analytická geometria v rovine
3.3 Množiny bodov daných vlastností a ich analytické vyjadrenie
3.4 Zhodné a podobné zobrazenia (úroveň A/B), rovnoľahlosť (len úroveň A)
3.5 Konštrukčné úlohy

4. Stereometria
4.1 Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny
4.2 Súradnicová sústava v priestore(úroveň A/B),
vektory, analytická metóda (len úroveň A)
4.3 Lineárne útvary v priestore - polohové úlohy
4.4 Lineárne útvary v priestore - metrické úlohy
4.5 Telesá

5. Kombinatorika
5.1 Kombinatorika a pravdepodobnosť
5.2 Štatistika

Tematické okruhy sú v súlade s Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti študentov z matematiky.
Bližšie informácie nájdete na stránke www.spu.sanet.sk pod heslom Cieľové požiadavky na maturitu.

V Žiline 4.10.2004 Mgr. Ľudmila Potočáková, vedúca PK

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk