3. ročník
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Tematické okruhy » 3. ročník

Tematické okruhy v 3. ročníku všeobecného zamerania

1. Stereometria I (16 h.)
 • Základné útvary v priestore
 • Voľné rovnobežné premietanie
 • Vzájomná poloha priamok a rovín, vzájomná poloha priamky a roviny
 • Rovnobežnosť
 • Telesá - hranol, ihlan, štvorsten
 • Rezy telies rovinou
 • Priesečník priamky s rovinou, priesečnica 2 rovín
 • Uhol 2 priamok
 • Priamka kolmá na rovinu
2. Stereometria II (16 h.)
 • Vzdialenosť bodu od priamky, vzdialenosť bodu od roviny
 • Vzdialenosť rovín a priamok
 • Uhol (odchýlka) dvoch rovín, uhol priamky s rovinou
 • Objemy telies hranatých i rotačných
 • Povrchy telies hranatých i rotačných
3. Postupnosti a rady ( 18 hod )
 • Definícia postupnosti, graf, spôsoby určenia
 • Vlastnosti postupnosti, monotónne, ohraničené postupnosti
 • Konvergentné, divergentné postupnosti, limita postupnosti
 • Aritmetická postupnosť
 • Geometrická postupnosť
 • Nekonečný geometrický rad
4. Vektorová algebra (15 h.)
 • Orientované úsečky a operácie s nimi
 • Sústavy súradníc na priamke, v rovine, v priestore
 • Vektory a ich súradnice, lineárna kombinácia, lineárna závislosť vektorov
 • Operácie s vektormi
 • Skalárny súčin vektorov a jeho použitie
 • Vektorový súčin a jeho použitie
5. Analytická geometria lineárnych útvarov (13 h.)
 • Parametrické vyjadrenie priamky v rovine a v priestore
 • Všeobecná rovnica priamky v rovine
 • Smernicový tvar rovnice priamky
 • Parametrické vyjadrenie roviny
 • Všeobecná rovnica roviny
 • Vyjadrenie polroviny a polpriestoru
6. Vzájomná poloha priamok a rovín (18 h.)
 • Vzájomná poloha dvoch priamok
 • Uhol dvoch priamok
 • Vzájomná poloha dvoch rovín
 • Vzájomná poloha priamky a roviny
 • Uhol dvoch rovín, uhol priamky a roviny
 • Úlohy o kolmosti priamok a rovín
 • Vzdialenosť bodu od priamky, vzdialenosť bodu od roviny
7. Kružnica (14 h.)
 • Analytické vyjadrenie kružnice, kruhu
 • Vzájomná poloha kružníc, kruhov a lineárnych útvarov
 • Dotyčnica kružnice
 • Guľová plocha
 • Riešenie geometrických úloh metódami analytickej geometrie
8. Štatistika (16 h.)
 • Štatistický súbor, znak, rozsah súboru
 • Absolútna a relatívna početnosť, vážený priemer
 • Priemerná hodnota, aritmetický, geometrický, harmonický priemer
 • Modus, medián, rozptyl, smerodajná odchýlka, disperzia
 • Polygón početnosti, histogram
 • Štatistická závislosť znakov, koeficient korelácie
 • Riešenie štatistických úloh, spracovávanie vlastných databáz


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk