2. ročník
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Tematické okruhy » 2. ročník

Tematické okruhy v 2. ročníku všeobecného zamerania

1. Planimetria II. (23 hod)
 • Zhodné zobrazenie v rovine
 • Osová súmernosť, Skladanie 2 osových súmerností
 • Stredová súmernosť, Otáčanie, Posunutie
 • Konštrukčné úlohy
 • Podobné zobrazenie v rovine
 • Rovnoľahlosť
2. Goniometrické funkcie, goniometrické rovnice a nerovnice (41 hod)
 • Veľkosť uhla v stupňovej a oblúkovej miere
 • Zobrazenie množiny R do jednotkovej kružnice
 • Funkcia sínus a kosínus
 • Funkcie tangens a kotangens
 • Zložené funkcie, ich grafy
 • Základné vzťahy medzi hodnotami gon. funkcií
 • Súčtové vzorce
 • Goniometrické funkcie dvojnásobného a polovičného uhla
 • Súčet a rozdiel hodnôt goniometr. funkcií
 • Goniometrické rovnice a nerovnice
 • Riešenie pravouhlého trojuholníka
 • Sínusová veta, Kosínusová veta
 • Riešenie všeobecného trojuholníka
 • Konštrukčné úlohy
3. Kombinatorika (25 hod)
 • Počet prvkov konečnej množiny
 • Pravidlo súčtu a súčinu, Kombinatorické úlohy
 • Variácie, Permutácie, Kombinácie
 • Kombinačné čísla, ich vlastnosti, Pascalov trojuholník
 • Kombinatorické úlohy
 • Binomická veta
 • Variácie s opakovaním, Permutácie s opakovaním, Kombinácie s opakovaním
 • Riešenie úloh -var., perm., komb. s opakovaním
 • Dôkaz matematickou indukciou
4. Pravdepodobnosť (9 hod)
 • Jav, pravdepodobnosť javu
 • Úlohy riešené pomocou kombinatoriky
 • Vlastnosti pravdepodobnosti
 • Úlohy riešené využitím vlastností pravdepodobnosti
5. Funkcie, rovnice IV ( 26 hod)
 • Mocniny s racionálnym a iracionálnym exponentom
 • Exponenciálna funkcia
 • Logaritmická a exp. Funkcia - inverzné funkcie
 • Logaritmická funkcia
 • Logaritmus, prirodzený a dekadický, Základné vlastnosti logaritmov
 • Exponenciálne rovnice a nerovnice
 • Logaritmické rovnice a nerovnice


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk