1. ročník
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Tematické okruhy » 1. ročník

Tematické okruhy v 1. ročníku všeobecného zamerania

1. Počítanie so zlomkami, mnohočlenmi, úprava výrazov /7 hod./

2. Teória čísel /28 hod./
 • Výroky, negácia výroku, výroková logika
 • Zložené výroky a ich negácia
 • Kvantifikované výroky a ich negácie
 • Výroková forma
 • Základné pojmy z teórie množín, operácie, vzťahy medzi množinami
 • Intervaly - podmnožiny reálnych čísel, operácie s nimi
 • Prirodzené čísla, ich zápis, deliteľnosť, prvočísla,
 • Druhy matematických dôkazov a zložené čísla
 • Dôkazové úlohy o deliteľnosti
3. Funkcie I / 60 hod./
 • Pojem funkcie, graf funkcie
 • Párna, nepárna funkcia
 • Rastúca a klesajúca funkcia
 • Funkcia ohraničená na množine
 • Maximum a minimum funkcie na množine
 • Lineárna funkcia a jej vlastnosti
 • Lineárna rovnica s jednou neznámou
 • Lineárna rovnica s parametrom
 • Lineárna nerovnica s jednou neznámou
 • Lineárne nerovnice v súčinom a podielovom tvare
 • Grafické riešenie sústavy dvoch lineár. rovníc s dvoma neznámymi
 • Lineárne nerovnice s dvoma neznámymi - grafické riešenie
 • Sústava lineárnych nerovníc s dvoma neznámymi
 • Sústavy lineár. rovníc s dvoma , troma a viacerými neznámymi
 • Kvadratická funkcia
 • Kvadratické rovnice a nerovnice
 • Vzťahy medzi koreňmi a koeficientmi kvadratickej rovnice
 • Kvadratické rovnice s parametrom
 • Absolútna hodnota reálneho čísla a funkcie s ňou
 • Rovnice a nerovnice s absolútnou hodnotou
4. Funkcie II. / 28 hod./
 • Nepriama úmernosť Lineárna lomená funkcia Inverzná funkcia
 • Mocninové funkcie
 • Mocniny s celočíselným exponentom Odmocniny Počítanie s odmocninami
 • Mocniny s racionálnym a iracionálnym exponentom
 • Úpravy výrazov s mocninami a odmocninami
 • Iracionálne rovnice
5. Planimetria I. / 31 hod
 • Základné útvary v rovine
 • Konvexné útvary
 • Trojuholník a jeho prvky
 • Kružnica, Thalesova kružnica, stredový a obvodový uhol
 • Množiny bodov s danou vlastnosťou
 • Konštrukčné úlohy
 • Zhodnosť a podobnosť trojuholníkov
 • Euklidove vety Pytagorova veta
 • Riešenie pravouhlého trojuholníka
 • Obvody a obsahy rovinných útvarov


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk