Štatistika
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Projekty » Štatistika

Zadanie projektovej úlohy pre žiakov 3.ročníka gymnázia

Téma: NAŠA ŠKOLA V ČÍSLACH (vopred zadaná)

Cieľ: ovládať základné štatistické pojmy, vedieť ich aplikovať pri spracovaní vlastného štatistického súboru

Špecifické ciele:

1.) Z matematických učebníc naštudovať teóriu zo štatistiky.

2.) Ovládať pojmy: - základný štatistický súbor, rozsah súboru,

 • štatistický znak (kvantitatívny, kvalitatívny)
 • absolútna , relatívna početnosť hodnôt znaku
 • vážený priemer hodnôt
 • modus, medián
 • smerodajná odchýlka, disperzia (rozptyl )
 • štatistické diagramy: spojnicový (polygón početnosti) stĺpcový (histogram)
 • aritmetický, geometrický, harmonický priemer
 • koeficient korelácie

3.)Vybrať si aspoň dva štatistické znaky podľa zadanej témy, vytvoriť vlastnú databázu a štatisticky ju spracovať.

Miesto: vyučovacia hodina matematiky, doma

Formulácia zadania projektu: uzavretá

Obsah práce:

 1. spracovanie základnej teórie zo štatistiky
 2. tabuľka vlastnej databázy štatistických znakov
 3. spracovanie konkrétneho štatistického súboru (jednotlivé štatistické výpočty)
 4. štatistický diagram
 5. záver (vyhodnotenie prieskumu)

Vypracuje: jednotlivec

Harmonogram:

 • zadanie úlohy 23.4.2004
 • konzultácie 1x týždenne
 • odovzdanie riešení 31.5.2004

Literatúra :

 • učebnice matematiky
 • odborná literatúra
 • internet

Vyhodnotenie:

 • priame
 • učiteľ matematiky danej triedy (známkou, bodovou hodnotou)
 • študenti (bodovou hodnotou)

Kritéria hodnotenia: obsah, rozsah, technické spracovanie, originalita

Vyučujúci: p. Hiková, p. PotočákováGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk