Stereometria
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Projekty » Stereometria

Projektová úloha z matematiky pre žiakov 3.ročníka gymnázia

Téma: Daruj hračku

Hlavný cieľ: navrhnúť a vyrobiť hračku podľa vlastného návrhu

Špecifické ciele:

 • poznať základné geometrické telesá (kocku, hranol, kváder, ihlan, zrezaný ihlan, valec, kužeľ, zrezaný kužeľ, guľu, guľový odsek, vrstvu)
 • usporiadať ich podľa zvolených kritérií a vzájomných vzťahov do pojmovej mapy
 • poznať základné vzťahy na výpočet povrchov a objemov telies a vedieť ich uplatniť pri riešení úloh
 • vedieť narysovať telesá vo voľnom rovnobežnom premietaní (6-boký hranol, 4-boký zrezaný ihlan, kocku, kužeľ)
 • vedieť narysovať siete telies
 • vytvoriť návrh hračky použitím aspoň 3 rôznych telies (1 rotačné a 2 hranaté)
 • narysovať návrh hračky
 • vypočítať objem a povrch hračky
 • vytvoriť rozpočet na výrobu jednej hračky a navrhnúť cenu (materiál, nátery, cena práce,...)
 • vytvoriť model hračky (napríklad z papiera, drôtu,...)
 • prezentovať svoju hračku (model)

Miesto:

vyučovacia hodina matematiky, doma

Formulácia zadania projektu:

uzavretá

Harmonogram:

zadanie úlohy 3.12.2003
konzultácie 1x týždenne
odovzdanie riešení 12.1.2004

Literatúra :

učebnice matematiky
odborná literatúra

Vyhodnotenie:

priame
komisia vytvorená zo študentov triedy (bodovou hodnotou)
učiteľ matematiky danej triedy (známkou, bodovou hodnotou)

Kritéria hodnotenia:

obsah, rozsah, technické spracovanie, originalita

OBSAH PRÁCE:

Vyučujúci: p. Hiková, p. Potočáková


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk