Trigonometria
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Projekty » Trigonometria

Projektová úloha pre žiakov2.ročníka gymnázia

Téma: TRIGONOMETRIA

Hlavný cieľ: napísať príbeh, rozprávku, fejtón, báseň podľa zadanej trigonometrickej úlohy

Špecifické ciele:

 • usporiadať pojmy z trigonometrie do pojmovej mapy podľa zvolených kritérií a vzájomných vzťahov
 • z matematickej literatúry naštudovať a spracovať poznatky o vývoji trigonometrie a o najznámejších matematikoch, ktorí sa touto témou zaoberali
 • naučiť sa základné vzťahy na výpočet strán, uhlov, výšok, ťažníc, obvodov, obsahov, polomeru opísanej a vpísanej kružnice trojuholníku a usporiadať ich do prehľadnej tabuľky
 • vybrať si z ponúknutých trigonometrických úloh jednu a vzorovo ju vyriešiť rôznymi spôsobmi (obrázok, zápis, postup riešenia, odpoveď)
 • vymyslieť a umelecky zoštylizovať podľa predošlej matematickej úlohy príbeh (rozprávkový, detektívny, sci-fi, ...), fejtón, báseň, ..., v ktorej sa budú vyskytovať goniometrické pojmy (napr. princezná Sínusoida,..)
 • prezentovať svoju prácu

Miesto: vyučovacia hodina matematiky, doma

Formulácia zadania projektu: uzavretá

Harmonogram:

 • zadanie úlohy 12. februára 2004
 • konzultácie 1x týždenne
 • odovzdanie práce 15. marca 2004

Literatúra :

 • učebnice matematiky
 • odborná matematická literatúra
 • matematicko-fyzikálne tabuľky
 • matematické encyklopédie
 • internetové stránky

Vyhodnotenie:

 • priame
 • 5-členná komisia vytvorená zo študentov triedy (bodovou hodnotou)
 • učiteľ matematiky danej triedy ( známkou, bodovou hodnotou )

Kritéria hodnotenia:

 • obsah (správnosť, presnosť, úplnosť,...)
 • rozsah ( výstižnosť, náročnosť, ...)
 • technické spracovanie (počítačom alebo rukou, úroveň
 • tabuliek, nákresov, písma, estetičnosť jednotlivých strán, vhodné zviazanie, ...)
 • originalita

OBSAH PRÁCE:

Vyučujúci: p. Hiková, p. Potočáková
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk