Bilingválne lýceum
   Hlavná stránka » Škola » História školy » Bilingválne lýceum

1990 - 1999

Čo bolo na začiatku? Nápad, množstvo oficiálnych i neoficiálnych stretnutí, hodiny diskusií a kompromisov, no hlavne dobrá vôľa, ochota a sila začať niečo nové a vytvoriť nový priestor na štúdium cudzích jazykov. Vďaka tomu vznikla prvá bilingválna sekcia v Žiline pri Gymnáziu Hlinská. Písal sa 1. september 1990. Vyučovacím jazykom bola francúzština a slovenčina. Sekcia bola známa pod názvom "belgické lýceum" , pretože jej vznik podporila belgická vláda podpísaním medzištátnej dohody. Priestorové problémy sa riešili v spolupráci s mestom Žilina, ktoré poskytlo bezplatne prvým študentom tejto sekcie časť domu MUDr. Makovického (1990 - 1993), neskôr po rozšírení sekcie objekt bývalého Stavoprojektu na Ulici Tomáša Ružičku 3 (1994), ktorú previedlo do vlastníctva školy spolu s pozemkom v blízkosti budovy a tým sa vytvoril priestor na riešenie samostatnej budovy novostavbou (1996), rekonštrukciou starej budovy a ich vzájomného prepojenia. V prvom ročníku päťročného štúdia bolo vyučovanie zamerané na intenzívnu výučbu francúzskeho jazyka, pretože prírodovedné predmety sa vo vyšších ročníkoch vyučovali vo francúzštine. Počas štúdia sa študenti mohli zúčastniť i výmenných poznávacích pobytov.

V prvom polroku 1999 sme začali ďalšie rokovania pre založenie španielsko - slovenskej sekcie a realizáciou prijímacích skúšok boli študenti prijatí do 1. ročníka uvedeného štúdia.

Od 1. septembra 1999 sa po deviatich rokoch existencie francúzskej sekcie od Gymnázia Hlinská odčlenili obidva jazykové odbory a vytvorilo sa z nich samostatné Bilingválne gymnázium v Žiline. Spolu so študentami 6 tried francúzskej sekcie a jednej triedy španielskej sekcie odišlo aj 20 pedagogických pracovníkov. Výnimočné postavenie medzi nimi patrí Mgr. Janke Kopeckej, ktorá v prvých rokoch založenia "belgického lýcea" pracovala nielen ako učiteľka francúzskeho jazyka, spolutvorkyňa učebných osnov, ale pri všetkých rokovaniach aj ako tlmočníčka a prekladateľka a pre zahraničných lektorov ako sprostredkovateľka. Jej ochota a obetavosť sa preniesla i mimo školskú sféru, keď všetkým lektorom pomáhala pri aklimatizácií nielen na školský systém, ale hlavne na nové spoločenské a kultúrne prostredie. V tejto činnosti pokračuje dodnes. 28. marca 1999 na návrh vedenia Gymnázia Hlinská jej bolo udelené Krajským úradom v Žiline Čestné uznanie za tvorivú a úspešnú pedagogickú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania.


Bilingválne lýceum, Ul. T. Ružičku 3, Žilina


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk