Organizácia výletu
   Hlavná stránka » Akcie » Výlety » Organizácia výletu

1. Školské výlety sa môžu organizovať po schválení riaditeľom školy jeden raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.
Predĺžiť čas výletu možno o dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.Riaditeľ školy môže v mimoriadných prípadoch udeliť ďalší vyučovací deň na školský výlet ( trieda je víťazom celoškolskej súťaže o najvšestrannejšiu triedu, priemerný prospech triedy je do 1,50, celoročná vzorná estetická údržba a úprava triedy a šatne ).
Podmienky dĺžky trvania výletu:
Jeden deň z vyučovania: Absencia žiakov v triede za posledné klasifikačné obdobie ( polrok ) neprekročí spolu 1000 hodín
Dva dni z vyučovania:
a)Absencia žiakov v triede za posledné klasifikačné obdobie ( polrok ) neprekročí spolu 600 hodín
b) Absencia žiakov v triede za posledné klasifikačné obdobie ( polrok ) neprekročí spolu 1000 hodín a trieda je víťazom celoškolskej súťaže o najvšestrannejšiu triedu alebo priemerný prospech triedy je do 1,50 alebo v celoročnom pozorovaní má trieda vzornú estetickú úpravu a údržbu triedy a šatne.
Tri dni z vyučovania: Absencia žiakov v triede za posledné klasifikačné obdobie ( polrok ) neprekročí spolu 600 hodín a trieda je víťazom celoškolskej súťaže o najvšestrannejšiu triedu alebo priemerný prospech triedy je do 1,50 alebo v celoročnom pozorovaní má trieda vzornú estetickú úpravu triedy a šatne.

Triedy s vyššou absenciou ako 1000 hodín za klasifikačné obdobie môžu ísť na školský výlet iba v čase prázdnin alebo v dňoch pracovného voľna, či pracovného pokoja.

2. Školské výlety možno organizovať len vtedy, ak boli predložené do 30. 9. ZRŠ a po schválení riaditeľom školy zaradené do celoročného plánu práce školy ako súčasť výchovy a vzdelávania.

3. Plán školského výletu pripravuje, vedie a za úroveň jeho realizácie zodpovedá triedny profesor. Triedny profesor päť dní pred nástupom na výlet odovzdá doklady :
a) návrh na organizačné zabezpečenie výletu,
b) podrobný program na každý deň, s návrhom počtu hodín nadčasovej práce a rozpisu pedagogického dozoru,
c)poučenie žiakov o pravidlách BOZ pred výletom aj s prezenčnou listinou,
d)písomný súhlas a záväznu prihlášku rodičov,
e)prehlásenie rodičov o zdravotnom stave žiakov,
f) cestovný príkaz, na základe ktorého vysiela riaditeľ školy alebo ním poverený ZRŠ triedneho profesora na výlet,
g)kópiu objednávky autobusu, kde bude osobitne zdôraznená požiadavka na pridelenie autobusu v dobrom technickom stave, so skúseným vodičom a označením „Školský zájazd“ .
h) doklad o školskom hromadnom výlete
i) doklad o poistení

4. Dokumenty schváli riaditeľ školy a už pred začiatkom akcie musí byť zrejmé, ktorá činnosť sa zabezpečuje v rámci základného úväzku a ktorá je práca nadčas.

5. Triedny profesor po schválení školského výletu nahlási zástupcovi riaditeľa školy svoju neprítomnosť , aby bolo zabezpečené zastupovanie.

6. Dozor nad žiakmi počas školského výletu vykonáva zodpovedný pedagogický pracovník. Na jedného pedagogického pracovníka môže pripadnúť najviac 25 žiakov.

7. Dozor sa začína 15 minút pred časom určeným pre príchod žiakov na určené stanovište a končí sa návratom žiakov na určené stanovište.

8. Pri organizovaní výletov treba dodržiavať zásady najvyššej hospodárnosti - výdavky na výlet nemôžu ísť z rozpočtu školy, pedagogickí pracovníci čerpajú za prácu nadčas vždy náhradné voľno.

9. Po ukončení výletu triedny profesor do dvoch dní aktualizuje dokument potvrdzujúci skutočné odpracovanie práce a písomne vyhodnotí školský výlet ( podľa osnovy ).

10. Menný zoznam žiakov, ktorí sa na výlete vo vyučovacích dňoch nezúčastnia, s dôvodom neúčasti odovzdá tr. prof. ZRŠ, ktorí zabezpečí pre nich náhradné vyučovanie a ich počet nemôže prekročiť 20% počtu žiakov v triede.

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk