Poučenie o BOZP a PO
   Hlavná stránka » Akcie » Výlety » Poučenie o BOZP a PO

S cieľom zvýšiť bezpečnosť pri vyučovaní a mimoškolskej činnosti, chrániť zdravie a predchádzať úrazom, požiarom a iným udalostiam poškodzujúcim osobné zdravie, alebo zdravie iných, školský a osobný majetok, vedenie školy vydáva nasledujúce pokyny:

A. VŠEOBECNE

 1. Pre študentov vo vyučovacích priestoroch , na exkurziách, výletoch, vychádzkach, lyžiarskych výcvikových kurzoch a pod. platí vnútorný poriadok školy. Ten predpokladá disciplinovanosť študentov a skutočnosť, že sa budú správať:

 2. podľa pokynov vyučujúcich a ďalších zodpovedných pracovníkov a zamestnancov školy

 3. podľa pokynov platných pre dané prostredie (pri exkurziách, v závodoch, múzeách, chránených oblastiach a pod.) a pokynov pracovníkov týchto zariadení, s ktorými budú študenti zoznámení vedúcim akcie, pred každou konkrétnou činnosťou. Vnútorný poriadok školy ďalej predpokladá rešpektovanie zákazu fajčiť, používať alkoholické nápoje a omamné látky v škole a na školských akciách mimo budovu školy.

B. V PRIESTOROCH ŠKOLY POČAS A MIMO VYUČOVANIA

 1. Pri presune po chodbách dodržiavať všetky pravidlá bezpečnosti, predchádzať vzniku úrazov (hlavne po schodoch), riadiť sa pokynmi dozor konajúcich profesorov.

 2. Pri práci v laboratóriách, kde je možnosť vzniku úrazu, najmä pri práci so sklom, plynom, ortuťou, kyselinami, horľavými látkami, el. prúdom, treba postupovať opatrne, podľa pokynov vyučujúcich, dodržiavať bezpečnostné pravidlá, požiarne predpisy a laboratórny poriadok, prípadne používať ochranné plášte a iné pomôcky. Každú poruchu na používanom prístroji ihneď zahlásiť vyučujúcemu. Nie je prípustné, aby ju žiak odstraňoval sám. Pri práci s el. prúdom možno zapnúť el. obvod len po kontrole vyučujúcim.

 3. Na hodinách telesnej výchovy a pohybovej prípravy dbať na bezpečnosť pri cvičení na náradí a pri loptových hrách. Dbať na bezpečnosť svoju i spolužiakov pri hrách v športovom areáli školy, v telocvični a v iných priestoroch školy po vyučovaní alebo cez prestávky.

 4. Bez meškania upozorniť vyučujúceho, dozor konajúceho, či ktoréhokoľvek člena pedag. zboru alebo zamestnanca školy na nedostatky, závady, poruchy, ktoré by mohli ohroziť zdravie, spôsobiť požiar alebo hmotné škody.

 5. Vo všetkých priestoroch školy, v ktorých sa vyučovací i mimovyučovací proces riadi osobitnými vnútornými predpismi, ktoré sú súčasťou vnútorného poriadku školy, plne ich dodržiavať (laboratória CH, Bi, IVT, telocvičňa, posilňovňa, knižnica).

 6. Zúčastňovať sa školení, poučení a výcvikov uskutočňovaných školou, triednym učiteľom alebo iným pracovníkom školy v záujme zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 7. Svoju účasť na osvojení základných povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potvrdiť podpisom.

 8. Dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení, ako aj zásady bezpečného správania sa v triedach, plavárni, telocvični, v laboratóriach, odborných učebniach, školskej budove a vôbec a tiež všade, kde prebieha organizovaná činnosť žiakov (prevádzková prax, školské oslavy, kultúrne podujatia, lyžiarsky výcvik, exkurzie, výlety, verejnoprospešná práca).

 9. Nosiť bezpečnú obuv ( nie našuchovačky, topánky na vysokom opätku).

 10. Cez prestávky alebo vyučovacie hodiny sa triedy môžu vetrať len spodnými a hornými ventilačkami. Je zakázané otvárať iné okná a vykláňať sa z nich. Žiakom sa zakazuje čistiť okenné tabule. Poškodenie okennej tabule treba ihneď hlásiť triednemu učiteľovi.

 11. Každý žiak sa pohybuje krokom, nikdy nie behom. Pohybuje sa vždy po pravej strane komunikácie. Zakazuje sa kĺzať po chodbách, a po chodníkoch školy v zimnom období, spúšťať sa dolu zábradlím, nakláňať sa cez zábradlie, preliezať steny WC.

C. NA VYCHÁDZKACH , EXKURZIÁCH, KURZOCH VÝLETOCH A POD.

 1. Pri výletoch, exkurziách a zájazdoch,... dbať, aby sa týchto akcií zúčastnili len tí žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie. V prípade pochybnosti možno požiadať lekára o vyjadrenie.
  Dodržiavať bezpečnostné opatrenia a program akcie, s ktorým žiakov na začiatku akcie oboznámi vedúci. Nevzdiaľovať sa bez jeho súhlasu.
  Dodržiavať pokyny o vhodnom oblečení, obuvi, batožine, správaní sa v dopravných prostriedkoch, v meste, vodných tokoch, rešpektovať pokyny príslušníkov polície. Pri turistických akciách dodržiavať vyznačenú trasu, nepoužívať skratky, vyhýbať sa snehovým poliam. Horolezecké túry sú zakázané. Ak vedúci akcie povolí kúpanie, kúpať sa len na kúpaliskách schválených okresným hygienikom. Je zakázané sa kúpať na otvorených plochách a vopred nepreskúmaných vodných plochách. Neplavci sa môžu zdržiavať pod dozorom výlučne v priestoroch pre nich označených.
  Člnkovanie je povolené len v stojatých a strážených vodných plochách, kde je to povolené, a to len za doprovodu sprievodcu a so záchrannými pásmi pre žiakov. Je zakázané kúpať sa , člnkovať a plávať pri zvýšenom stave vody.
  Pri pobyte v chránených prírodných oblastiach riadiť sa prísne pokynmi sprievodcov, rešpektovať pokyny Horskej služby.
  Predchádzať úrazom a dodržiavať verejný poriadok.
 2. Pri lyžiarskych výcvikových kurzoch a iných kurzoch riadiť sa pokynmi vedúceho, ktorý zodpovedá za bezpečnosť žiakov počas celej akcie.
  Podľa vyhlášky o opatreniach proti prenosným chorobám predložiť písomné prehlásenie od rodičov, že ošetrujúci lekár nenariadil účastníkovi akcie karanténu a že nie je známe , že by v poslednom čase bol menovaný prišiel do styku s osobami, ktoré ochoreli týmito chorobami.
  Pred začiatkom výcviku podriadiť sa kontrole výstroja, bezpečnosti lyžiarskeho viazania, primeraného oblečenia podľa poveternostných podmienok.
 3. Pri všetkých školských akciách (cvičenia, exkurzie, zájazdy, výlety, kurzy) vyučovaní, ako aj pri iných akciách, ak sa ich žiak zúčastňuje na príkaz alebo s vedomím vyučujúcich (napr. záchrana života, hodnôt, pri haváriách a pohromách) v prípade, že žiak utrpí úraz, ihneď upozorní dozor konajúceho profesora.
  Povinnosť ohlásiť úraz má aj žiak, profesor alebo iná osoba, ak bola svedkom úrazu, podľa možnosti poskytnúť prvú pomoc a byť prítomný pri spísaní záznamu úrazu, ak je absencia žiaka väčšia ako jeden deň, mimo dňa, kedy bol postihnutý ošetrený lekárom.
 4. V čase organizovanej činnosti nie je dovolené používať na pitie nepitnú vodu, neznáme ovocie a zeleninu.
 5. Sústavne dodržiavať zásady sebakontroly, nevystavovať sa nebezpečenstvu z ľahostajnosti, pobytu na neznámych a nepreskúmaných miestach, kúpanie sa v nevyhradených miestach.
D. POŽIARNA OCHRANA

V oblasti požiarnej ochrany, za účelom zabezpečenia preventívnych opatrení v predchádzaní požiarom sú žiaci povinní :

 • vo všetkých objektoch a priestoroch školy správať sa tak, aby nezapríčinili vznik požiaru
 • dodržiavať vnútorný poriadok školy a v prípade vzniku požiaru riadiť sa požiarnymi poplachovými smernicami
 • pri práci s horľavými látkami v laboratóriách postupovať podľa pokynov vyučujúceho a prísne dodržiavať pravidlá bezpečnosti pri práci
 • udržiavať v dobrom stave obsluhované zariadenia, prístroje, pomôcky , čistotu a poriadok v učebniach, laboratóriách a ostatných priestoroch školy
 • po skončení vyučovania, práce vypnúť všetky používané elektrické, plynové a iné tepelné spotrebiče
 • dodržiavať všetky nariadenia a plniť opatrenia určené na zabezpečenie účinnej prevencie vzniku požiaru vo vyučovacom procese
 • nedotýkať sa obnažených živých častí elektrických zariadení pod napätím, nepoužívať zariadenia, ktoré sú poškodené
 • týždenníci v jednotlivých triedach sú povinní dbať, aby po skončení boli učebne v požiarno nezávadnom stave ( vypnuté svietidlá, elektr. spotrebiče, plyn. spotrebiče )
 • každý kto spozoruje požiar, ktorý nemôže sám uhasiť, vyhlási požiarny poplach zvolaním " HORÍ" a ohlási na ohlasovňu požiarov, ktorá sa nachádza v kancelárii sekretariátu riaditeľa školy a je označená tabuľkou " OHLASOVŇA POŽIAROV" resp. na vrátnici školy
 • v záujme predchádzania vzniku požiarov, žiaci informujú vyučujúcich o zistených závadách na úseku požiarnej ochrany
 • podriaďovať sa nariadeniam požiarnej hliadky pracoviska ( školy), ktorá je uvedená na výveske príslušného pracoviska
 • v prípade vyhlásenia požiarneho poplachu sa pracovníci školy a žiaci riadia podľa požiarno - evakuačného plánu ( textová a grafická časť ), ktorý je vyvesený v priestoroch školy
 • pri likvidácii požiaru dbajú, aby neprekážali pri zásahu jednotke požiarneho zboru a riadia sa pokynmi jeho veliteľa, alebo sa zhromaždia mimo objektu školy podľa pož. evakuačného plánu

Zakazuje sa :

 • fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom vo všetkých priestoroch školy
 • nechať bez dozoru zapnuté vykurovacie telesá, elektrické, plynové a tepelné spotrebiče
 • pohybovať sa v priestoroch, ktoré sú označené zákazom vstupu nepovolaným osobám
 • zatarasovať prístupy k ručným hasiacim prístrojom, hydrantom, uzáverom plynu, vody a elektr. rozvodným zariadeniam
 • manipulovať bezdôvodne s hasiacimi prístrojmi, hydrantami a bez povolenia vyučujúcich s náradím a ostatnými zariadeniami školy
 • poškodzovať tabuľky a vývesky s informáciami o požiarnej ochrane
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk