Motivačný seminár z nemeckého jazyka
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Motivačný seminár z nemeckého jazyka

Motivačný seminár z nemeckého jazyka
na Gymnáziu, Hlinská 29, Žilina
       Dňa 27.03.2019 sa v priestoroch Gymnázia na Hlinskej v Žiline uskutočnil Motivačný seminár z nemeckého jazyka, ktorého cieľom bolo spropagovať, vyzdvihnúť a poukázať na potrebu výučby nemčiny na základných školách, motivovať žiakov prostredníctvom ich učiteľov predstavením atraktívnych možností a výsledkov, ktoré pramenia práve z úspešného napredovania v nemeckom jazyku. Pre účastníkov seminára bol pripravený pestrý program, ktorý výrazne obohatila aktívna účasť zaujímavých domácich i zahraničných hostí.

       Seminár otvorila riaditeľka Gymnázia na Hlinskej, Mgr. Alena Strýčková, a celým programom prítomných sprevádzala vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov na škole, Mgr. Zuzana Zajacová.

       Ako prvý referujúci vystúpil so svojím príspevkom nemecký lektor na gymnáziu, StR Armin Stenger. Vo svojej prezentácii „Meine Erfahrungen mit slowakischen und tschechischen Schülern im Deutschunterricht” sa zameral na mnemotechniky ľahko aplikovateľné do procesu výučby cudzieho jazyka. Nechýbali pritom tipy a odporúčania, ako cudzí jazyk vyučovať čo najefektívnejšie.

       V rámci prezentácie Mgr. Zuzany Zajacovej s názvom „Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz“ sa účastníci dozvedeli viac o II. type učebného plánu na škole, tzn. o možnosti navštevovať skupinu s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka a získať tak Nemecký jazykový diplom I. stupňa (v 3. ročníku) a II. stupňa (vo 4. ročníku), tzv. „Deutsches Sprachdiplom“ Stufe I und II, ktorý vydáva Centrálny úrad pre zahraničné školstvo v Spolkovej republike Nemecko. Prítomní získali informácie o niektorých typoch úloh, ktoré sa nachádzajú v písomnej a ústnej časti DSD skúšky. O názornú ukážku priebehu ústnej DSD I-skúšky sa postarala žiačka Gabika Hofericová so svojou prezentáciou o Švajčiarsku: „Mein Reiseziel − die Schweiz“.

       Myšlienku seminára veľmi vyzdvihol pán Christoph Henßen – nemecký odborný poradca a koordinátor nemčiny ako cudzieho jazyka z poverenia Centrálneho úradu pre zahraničné školstvo SRN, ktorý riadi a zodpovedá za 36 DSD-škôl na celom Slovensku.

       Zaujímavým bodom programu bola prezentácia Základnej školy – Grundschule z Kežmarku, ktorá prebehla pod taktovkou pána riaditeľa, Mgr. Miroslava Beňka, a jeho kolegýň, vyučujúcich Mgr. Lívie Vaverčákovej a PaedDr. Zuzany Zacherovej. Škola je zameraná na cudzie jazyky, nemecký jazyk sa na tejto škole vyučuje od 1. ročníka, anglický jazyk od 3. ročníka. Žiaci 9. ročníka môžu získať certifikát z nemeckého jazyka v spolupráci s Goethe inštitútom v Bratislave. Naši hostia sa tiež venovali problematike metodiky výučby cudzích jazykov na primárnom stupni a špecifikám výučby nemeckého jazyka na ZŠ typu Grundschule.

       Motivačný seminár podporil svojou osobnou účasťou i pán Peter Lazar – nemecký honorárny konzul, ktorý je prvou kontaktnou osobou pre nemeckých štátnych príslušníkov v pôsobnosti Žilinského a Banskobystrického samosprávneho kraja. Pán Lazar je podstatnou osobou s kontaktmi, prostredníctvom ktorých podporuje nielen nemecko-slovenskú spoluprácu v regióne, ale aj bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a Nemeckom.

       Svoje zastúpenie na seminári mala i Žilinská univerzita, ktorú reprezentovala Mgr. Katarína Pankuchová, PhD. – vedúca sekcie Cudzích jazykov Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity. Účastníci sa dozvedeli viac o výučbe odborného cudzieho jazyka na Žilinskej univerzite pre potreby pracovného trhu, hovorilo sa o spolupráci Žilinskej univerzity so zahraničnými firmami a súčasnom dopyte po pracovných silách na slovenskom trhu, ktoré ovládajú nemecký jazyk.

       Prítomní vyučujúci zo základných škôl dostali tiež príležitosť čo najvernejšie (s použitím konkrétnych pomôcok) predstaviť jednu osvedčenú aktivitu, ktorú možno zrealizovať na hodine nemeckého jazyka a podeliť sa tak o svoje skúsenosti s výučbou nemčiny s ostatnými účastníkmi seminára.

       Na záver Mgr. Zuzana Zajacová poďakovala všetkým zúčastneným za pozornosť a prejavený záujem vyjadriť nemčine ako cudziemu jazyku (DaF) zaslúženú podporu. Zároveň vyjadrila nádej, že prítomní vyučujúci na svojej škole opäť trochu otvoria debatu o postavení nemčiny ako cudzieho jazyka, „denn Deutsch ist es wert“ („lebo nemčina za to stojí“). Veríme, že túto myšlienku bude účastníkom pripomínať aj certifikát o úspešnom absolvovaní seminára v réžii organizačného tímu Gymnázia, Hlinská 29, Žilina.Vielen Dank!

V Žiline
Mgr. Zuzana Zajacová
vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk