Navzájom sa vzdelávame, Zemi aj sebe pomáhame
   Hlavná stránka » Akcie » Zelená škola » Navzájom sa vzdelávame, Zemi aj sebe pomáhame

Navzájom sa vzdelávame, Zemi aj sebe pomáhame


       Tohtoročný Týždeň Zelených škôl (pri príležitosti Dňa Zeme) sa na našej škole niesol v duchu rovesníckeho vzdelávania a komunitných aktivít, pričom sme sa, v súlade s prioritnou témou, zamerali najmä na správne zaobchádzanie s odpadmi.

       V pondelok 23. apríla si 19 žiakov prvého a druhého ročníka pripravilo rovesnícke vzdelávanie pre spolužiakov z 11 tried nášho gymnázia. Koordinátori projektu Eko alarm mali neľahkú úlohu, lebo samostatne - väčšinou vo dvojici či trojici viedli celú vyučovaciu hodinu venovanú minimalizácii a separácii odpadov. Pre spolužiakov si pripravili rôzne aktivity a zároveň im sprostredkovali aj nevyhnutné údaje, ktoré sú potrebné k rozvoju správnych environmentálnych postojov.

       Spätná väzba od dievčat z II.C a III.C triedy:

       „Prezentácia našich spolužiakov sa nám veľmi páčila. Vďaka ich výkladu sme sa dozvedeli zaujímavé veci , o ktorých sme doteraz netušili. Najviac sa nám páčili aktivity, ktorými sme sa nielen zabavili, ale prišli na nové informácie ohľadom životného prostredia. Učenie takouto zábavnou formou by mohlo byť častejšie. Ďakujeme.“

       „...Žiaci na to, že boli od nás mladší, boli skvelí, komunikatívni, zlatí J“

       „... aktivity a program boli veľmi záživné... hodnotím to pozitívne a verím, že takáto aktivita bude i o rok.“


       V utorok 24.4.2018 sme pokračovali v rovesníckom vzdelávaní, ale zároveň sme už začali s aktivitami v rámci našej komunity. Ondrej a Richard z II.C triedy počas celého dňa realizovali aktivity zamerané na elektro-odpad a jeho dopad na životné prostredie či naše zdravie. V štyroch vybraných triedach predviedli ukážku činnosti solárneho zariadenia (vhodného napr. ako nabíjačka mobilného telefónu), pred žiakmi dovoleným spôsobom rozdelili mobil na niekoľko komponentov za účelom potrebnej separácie týchto vzácnych materiálov a na overenie správnych postojov a získaných informácií, pripravili pre žiakov zábavný kvíz.

       Z množstva spätnej väzby vyberáme:

       „......bolo to zábavné, zaujímavé, veľa sme sa dozvedeli, ... veľa pracovali so žiakmi, vyhrali sme čokoládu ... “

       „Ste úžasní!“

       „Páčilo sa mi to. Bolo to poučné a motivujúce.“


       V rámci hodín telesnej a športovej výchovy, triednických hodín či zastupovanej hodiny najmä žiaci I.B, II.B a III.C triedy od utorka do piatku 27.4.2018 pracovali pre komunitu, v ktorej sa naša škola nachádza a vyčistili od odpadkov okolie školy (priestor medzi školou a panelákmi okolo nás) a školský dvor. Zároveň si žiaci s vyučujúcou urobili aj zástavku pri komunitných kompostéroch OZ Kompostuj.me na Bajzovej ulici a vysvetlili si, ako komunitné kompostovanie v Žiline funguje.

       Spätná väzba:

       „Je smutné, že napriek tomu, že pred nami robili upratovanie aj technické služby mesta, sme spolu s dievčatami vyzbierali ďalšie vrece odpadu - hlavne plastov.“

       „Problematické miesta boli hlavne pri plote ihriska, kde niekto cielene vysypal odpad. Spolu sme vyzbierali 2 vrecia odpadu.“

      
V stredu 25.4. sa opäť dostali k slovu najmä vzdelávacie aktivity, lebo to bol termín našej každoročnej študentskej vedeckej konferencie. V rámci pokračujúceho rovesníckeho vzdelávania počas troch vyučovacích hodín odzneli prezentácie prác, ktoré boli venované aj environmentálnej problematike (revitalizácia okolia školy, balená voda verzus voda z vodovodu).

       Vieme, že je oveľa zaujímavejšie uskutočňovať aktivity, ako si len o nich hovoriť, tak sa žiaci I.C triedy v rámci laboratórnych cvičení z chémie, rozhodli preveriť čistotu našich najbližších vodných tokov. Pomocou laboratórnych kufríkov Ecolab zisťovali množstvo fosforečnanov, dusičnov, dusitanov, amónnych katiónov či pH vo vode odobranej z Varínky, z Rajčianky, z „domáceho“ jazierka, z jarčeka za parkom Bôrik, z prírodnej studničky a z kyselky.

       Vo štvrtok a piatok naše separačno – odpadové aktivity vrcholili, tak sme si sami sebe pripravili aj malé odmeny. Najprv vo štvrtok v podobe chutného občerstvenia, ktoré na veľkú prestávku pripravili naše maturantky. Už doma napiekli chutné koláče a tyčinky, ktoré boli zdravšou alternatívou k sortimentu, ktorý sa ponúka v obchodoch a zároveň použili suroviny s nízkou ekologickou stopou. Vlastné „enviro – dobrotky“ si pripravili počas triednickej hodiny aj žiaci III.D triedy. Piatkovou odmenou bol menší finančný príspevok, ktorý sme získali za odovzdanie celoročne separovaného papiera z našej školy. Išlo o objemnejšie a čistejšie kusy, ktoré separujeme vo vyhradenom priestore pri šatniach, lebo zároveň využívame modrý mestský kontajner, do ktorého umiestňujeme denne separovaný papier z tried a chodby školy.

       Prizreli sme sa už na tie odpady dostatočne? Pomohli sme aspoň trošku Zemi s týmto problémom? Že sa to dá aj ďalším originálnym spôsobom, nás presvedčili dievčatá z III.B triedy, ktoré zrealizovali diagnostiku odpadov z 19 košov z tried a chodby v našej škole. Z ich zistení napr. vyberáme: najviac bolo bio odpadu – 2,3 kg, (žiaci IV.A ho následne odniesli ku kompostérom, nasekali a narezali na drobné kúsky a umiestnili do zberovej komory), obrovský diagnostikovaný problém sú mikroténové vrecúška na desiatu - spolu sme ich narátali 52!!!, rovnako sme v zmesovom odpade našli veľa čistého papiera, plastových obalov a hliníkových obalov, ktoré je potrebné vyseparovať.

       Ak sme sa chceli tešiť, že sme pre minimalizáciu a separáciu odpadov pri príležitosti Dňa Zeme urobili dosť, táto diagnostika nás presvedčila, že stále je čo zlepšovať. Dievčatá, ktoré urobili rozbor odpadov, vyprodukovaných za jeden deň v našej škole, sa zhodli, že „..je potrebné začať od seba, ...balenie desiaty do znovu - použiteľných dóz.... zefektívnenie separácie ... Snom by sa mohla stať škola bez plastových obalov a igelitiek….:-)“


       Kolégium Zelenej školy všetkým ďakuje za prípravu a realizáciu aktivít.


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk