OZNAM O ZÁPISE UCHÁDZAČOV DO PRVÉHO ROČNÍKA GYMNÁZIA HLINSKÁ 29 V ŽILINE
   Hlavná stránka » Prijímacie konanie » OZNAM O ZÁPISE UCHÁDZAČOV DO PRVÉHO ROČNÍKA GYMNÁZIA HLINSKÁ 29 V ŽILINE

OZNAM O ZÁPISE UCHÁDZAČOV
DO PRVÉHO ROČNÍKA GYMNÁZIA HLINSKÁ 29 V ŽILINE
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019


       Oznamujeme uchádzačom o štúdium na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline, že dňa 7. a 9. mája 2018 v čase od 13.00 – 15.30 hod. sa v kancelárii školy uskutoční zápis uchádzačov, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy, tzv. Testovanie 9-2018 získali:
  • zo slovenského jazyka a literatúry minimálne 90 % úspešnosť
  • a súčasne z matematiky 90 % úspešnosť,
čím splnili podmienky prijatia na štúdium na strednú školu v zmysle §65 odst. 5 zákona NR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doplnkov.

Na zápise sa zúčastní uchádzač a jeho zákonný zástupca. So sebou si prinesú zápisný lístok, ktorý vydá základná škola.V Žiline 03. mája 2018

PaedDr. Katarína Kitašová
zástupkyňa riaditeľky školy


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk