Akvizícia školskej knižnice - vyhodnotenie projektu
   Hlavná stránka » » Akvizícia školskej knižnice - vyhodnotenie projektu

Akvizícia školskej knižnice
na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline
vyhodnotenie projektu


       V roku 2017 získala naša školská knižnica na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline dotáciu z Fondu na podporu umenia na nákup literatúry v rámci realizácie projektu "Akvizícia školskej knižnice na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline". Z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia sme objednali knižné publikácie v hodnote 1 000,- €. Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline ako spolufinancovateľ projektu prispel sumou 100 €. Z pridelenej dotácie sme použili 10% na nákup kníh vydaných s podporou FPU.
       Realizácia projektu prebiehala od 01.06.2017 do 28.02.2018. Okrem nákupu samotných kníh bolo nevyhnutnou súčasťou aj ich spracovanie a zaradenie do knižničného fondu školskej knižnice na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline. Prínosom projektu je prostredníctvom nákupu literatúry podpora vzdelávania a príprava študentov na vyučovanie, či prijímacie pohovory na zvolené VŠ, lepšie uplatnenie sa absolventov na trhu práce a v neposlednom rade revitalizácia a doplnenie knižničného fondu.
       Našou snahou bolo uspokojiť požiadavky čitateľov so širokým tematickým záberom. Vďaka tejto podpore pribudlo v knižnici 79 nových kníh z oblasti náučnej literatúry, beletrie a prózy pre dospelých čitateľov, ale aj pre deti a mládež.
       Novo zakúpené tituly sme v dňoch od 08. februára 2018 do 12. februára 2018 predstavili návštevníkom knižnice prostredníctvom verejnej výstavy kníh v priestoroch školskej knižnice na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline, ktorú si pozreli i žiaci základných škôl a ich rodičia.
       Súčasťou propagácie nových knižných titulov je zverejnenie ich zoznamu na webovej stránke Gymnázia Hlinská 29 v Žiline (www.gymza.sk): "Prírastky vo fonde ŠK na GH ZA", a označenie kníh pečiatkou: "Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“.
Touto cestou sa chceme poďakovať Fondu na podporu umenia za to, že nám svojim rozhodnutím umožnil obohatiť a revitalizovať knižničný fond o ďalšiu novú literatúru.


Prírastky vo fonde ŠK na GH ZA


       PaedDr. Katarína Kitašová, zástupkyňa riaditeľky školy
       Zuzana Brodňanová, knihovníčka školy


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk