Skupinová GYMZA olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl na našom gymnáziu
   Hlavná stránka » Predmety » Anglický jazyk » Skupinová GYMZA olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl na našom gymnáziu

Skupinová GYMZA olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl na našom gymnáziu


       Dňa 07.04.2017 sa na našom gymnáziu uskutočnil druhý ročník skupinovej GYMZA olympiády v anglickom jazyku určený žiakom základných škôl.

       Súťaže sa zúčastnili trojčlenné tímy žiakov z prihlásených základných škôl, ktoré prišli v sprievode jedného vyučujúceho anglického jazyka - celkovo 28 účastníkov! Písomná časť súťaže bola realizovaná elektronickou formou prostredníctvom školských tabletov v programe Socrative a obsahovala 60 úloh trojakého typu, ktoré svojou náročnosťou zodpovedali jazykovým úrovniam A2 až B1. Úlohy testu sa zameriavali na gramatiku, slovnú zásobu i čítanie s porozumením. Trojčlenné tímy mali na vyplnenie testu 40 minút. Aby sa žiaci dôkladne oboznámili s tabletom a s prostredím, v ktorom mali pracovať, absolvovali ešte pred spustením súťaže krátky demotest. Do druhej časti súťaže postúpilo prvých 5 tímov s najvyšším počtom bodov.
       Odbornú porotu v ústnej časti tvorili: Mgr. Marek Zadňan, Mgr. Zuzana Zajacová a Mgr. Patrícia Bajcsiová. Tímy žiakov si podľa počtu získaných bodov - od najvyššieho po najnižší počet - vylosovali obálky obsahujúce tri úlohy: opis obrázka, prejav na danú tému a situačnú úlohu. Vylosované obálky sa označili názvom základnej školy a zapečatené ostali v miestnosti pod dohľadom odbornej poroty. Ústna časť bola rozdelená na dve fázy: príprava a odpoveď. Tímy žiakov sa dostavili na prípravu v poradí, v akom sa umiestnili po písomnej časti. V rámci prípravy na ústnu odpoveď komisia otvorila súťažiacemu trojčlennému tímu vyžrebovanú obálku so zadaniami. Žiaci dostali 1 minútu na poradenie sa, kto sa akej úlohy zhostí. Ich rozhodnutie bolo po uplynutí 1 minúty už nemenné. Následne mali žiaci k dispozícii 10 minút na prípravu. Po uplynutí prípravného času predstúpili všetci traja členovia pred porotu, pričom odpovedali v poradí, ktoré si sami určili. Každý člen tímu mal na prezentovanie svojej úlohy 5 minút. Ale pozor! V ústnej časti - na rozdiel od tej písomnej - „hral“ už každý sám za seba a vzájomné pomáhanie si bolo neprípustné! Odborná porota u každého žiaka tímu pozorne sledovala nasledovné kritériá: gramatiku, slovnú zásobu, výslovnosť a plynulosť prejavu. Každý z troch členov tímu mohol dosiahnuť maximálny počet bodov 20. Ako tím mohli žiaci získať v ústnej časti maximálne 60 bodov.
       Výsledné hodnotenie bolo vytvorené z celkového počtu bodov získaných za písomnú a ústnu časť.

       A tu je už tabuľka našich víťazov, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach a ktorí si okrem skvelého pocitu zaslúženého víťazstva odniesli od nás i veľavravné diplomy a sladké odmeny:

miesto: základná škola: mená žiakov: získaný počet bodov v písomnej časti (max. 60): získaný počet bodov v ústnej časti (max. 60): získaný celkový počet bodov (max. 120):
1. Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina Štillová Simona,
Figuli Daniel,
Božinovič Branka

41 bodov 60 bodov 101 bodov
2. Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina Valentová Karolína,
Šanta Matej,
Hruška Michal

40 bodov 52 bodov 92 bodov
3. Základná škola, Pionierska 95, Rajecké Teplice Sádecká Klára,
Ozaniaková Monika,
Lamošová Lucia

38 bodov 49 bodov 87 bodov


Blahoželáme!!!

A aký bol náš cieľ? Cieľ predmetovej komisie cudzích jazykov? Naším cieľom bolo zapojiť žiakov do realizácie aktivít, ktoré podnecujú a podporujú rozvoj ich tvorivej a intelektovej schopnosti, rozvíjajú talent, učia relaxovať a zároveň výrazne prispievajú k posilneniu imidžu školy, ktorá sa i takýmto spôsobom dostáva do povedomia žiakov základných škôl, ich učiteľov a rodičov.
Forma prezentácie školy na verejnosti je totiž jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie žiaka, respektíve jeho zákonného zástupcu pri výbere strednej školy.
Súťaže tohto charakteru tiež značne napomáhajú zabezpečiť kontinuitu jazykového vzdelávania pri prechode žiakov zo ZŠ na SŠ v súlade s koncepciou vyučovania cudzích jazykov a európskym jazykovým portfóliom.

Sme veľmi radi, že naša skupinová GYMZA olympiáda si získala sympatie zúčastnených súťažiacich, ktorí naplno prejavili svoju kreativitu, silnú motiváciu, chuť súťažiť, skvelé vedomosti z anglického jazyka a v neposlednom rade dokázali, že sú schopní naplno pracovať v tíme!!!V Žiline 11.04.2017

Mgr. Zuzana Zajacová


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk