AUP: Cvičenia z matematiky - 4 hod.
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » AUP: Cvičenia z matematiky - 4 hod.

1. Predmet: Cvičenia z matematiky pre 4. ročník

2. Týždenná hodinová dotácia: 4 hodiny

3. Výchovno-vzdelávací cieľ predmetu:

Prehĺbiť vedomosti, zručnosti žiakov pri riešení úloh zo základného učiva matematiky, ktoré získali v 1.– 3. ročníku gymnázia

Adresát: Pripraviť žiakov na maturitnú skúšku v úrovni B, čiastočne v úrovni A a na prijímacie pohovory na VŠ technického a ekonomického smeru tak, aby boli schopní riešiť rôzne typy testových i netestových úloh

4. Obsah učiva predmetu:

1. Premenná, výroky, množiny

2. Číselné obory, algebraické výrazy

3. Algebraické rovnice s jednou neznámou

4. Algebraické nerovnice a jednou neznámou

5. Sústavy rovníc a nerovníc s viac neznámymi

6. Slovné úlohy

7. Racionálne funkcie

8. Dôkazy v matematike

9. Goniometrické funkcie, trigonometria

10. Goniometrické rovnice, nerovnice

11. Exponenciálne a logaritmické funkcie, inverzná funkcia

12. Exponenciálne a logaritmické rovnice, nerovnice

13. Postupnosti a rady

14. Geometrické útvary v rovine ( konštrukčné, výpočtové úlohy )

15. Zhodné zobrazenia v rovine

16. Podobné zobrazenia v rovine

17. Základy geometrie v priestore

18. Vektorová algebra

19. Analytická geometria lineárnych útvarov

20. Kombinatorika a pravdepodobnosť

21. Štatistika

6 hod.

6 hod.

6 hod.

6 hod.

6 hod.

6 hod.

6 hod.

6 hod.

6 hod.

6 hod.

4 hod.

6 hod.

6 hod.

6 hod.

6 hod.

4 hod.

6 hod.

4 hod.

6 hod.

6 hod.

6 hod.

5. Metódy a formy práce:

· práca so zbierkami úloh, tabuľkami M – F – CH

· práca s didaktickým testom

· riešenie čo najväčšieho počtu príkladov na danú tému na tabuľu

· skupinová práca

· samoštúdium odbornej literatúry

· konzultačná činnosť vyučujúceho

6. Klasifikácia: Návrh na klasifikovanie predmetu.

7. Výstup: Absolvovať vypracovanie 90% didaktických testov

8. Literatúra:

o Cvičenia z matematiky pre 1. a 2. ročník gymnázia, Bratislava SPN, 1985

o Cvičenia z matematiky pre 3. ročník gymnázia, Bratislava SPN, 1989

o Maturitné príklady z matematiky, Bratislava SPN, 1977

o Řešené maturitní úlohy z matematiky, Praha SPN, 1985

o Chystáte sa na maturitu? Matematika, Nitra Enigma, 2000

o Sbírka úloh z matematiky pro střední školy, Praha Prometheus, 2001

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Potočáková

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk