Študentská vedecká konferencia
   Hlavná stránka » Akcie » Študentská vedecká konferencia

Študentská vedecká konferencia


Termín realizácie : 20.4.2016
Odovzdanie prihlášok : do 13.4.2016

Pravidlá Študentskej vedeckej konferencie :
       Študentská vedecká konferencia (ďalej ŠVK) je akcia súťažného charakteru, na ktorom sa prezentujú samostatné študentské práce študentov Gymnázia Hlinská 29. Cieľom konferencie je ukázať efektívne využívanie dostupných informačno-komunikačných technológií a schopnosť prezentovať odbornú prácu a jej využiteľnosť pred školským kolektívom.
       Konferencia ŠVK je organizovaná v dvoch základných kategóriách: súťažnej a nesúťažnej. V tomto školskom roku, by sme chceli v rámci dňa Zeme a v spolupráci s kolégiom Zelenej školy vytvoriť v súťažnej kategórii, celok, kde zaradíme práce s environmentálnym zameraním. Počas ŠVK sa práce povinne prezentujú vo forme počítačovej prezentácie v príslušnej kategórii s možnosťou doplnenia o praktické ukážky. Pre uskutočnenie ŠVK je potrebných najmenej 5 prihlásených prác. O kategóriách danej ŠVK a o zaradení práce do príslušnej kategórie rozhodne komisia organizujúca ŠVK. Komisia organizujúca ŠVK môže rozhodnúť aj o vytvorení inej kategórie na základe prihlásených prác a zostaviť novú hodnotiacu komisiu.
       Do ŠVK môže byť prihlásená študentská práca z rôznych oblastí, ktorá je súčasťou gymnaziálneho štúdia a robí sa s odporúčaním konzultanta príslušného predmetu, ktorý je pedagogickým zamestnancom Gymnázia Hlinská 29. Do ŠVK je možné prihlásiť aj prácu, ktorá bola zapojená do inej školskej súťaže. V prípade, že zapojená práca uspela v školskom, prípadne vyššom kole na 1. a 2. mieste, bude práca zaradená do nesúťažnej kategórie. Témy ŠVK si volia študenti samostatne, resp. spoločne s ich konzultantmi. Účastník môže na konferenciu ŠVK prihlásiť a prezentovať v súťažnej kategórii len jednu prácu. Spracovanú prácu odovzdá účastník konferencie v počítačovej forme. Podmienkou prijatia práce je v písomnej forme odovzdaná prihláška na konferenciu, ktorá obsahuje plné meno študenta, triedu, názov školy, e-mail, meno konzultanta a iné údaje. Prihlášku je možné stiahnuť na stránke školy. O prijatí práce na ŠVK informuje Komisia organizujúca ŠVK prihlásených študentov.
       Priebeh ŠVK má formu verejnej prezentácie. Na ŠVK sa môžu zúčastniť študenti školy ako obecenstvo, v prípade, že to preukázateľným spôsobom odsúhlasí triedny učiteľ a vyučujúci predmetu, na ktorom bude študent absentovať. Poradie súťažných prác určí Komisia organizujúca ŠVK. Trvanie prezentácie zúčastnenej práce je spravidla 15 minút (10 minút prezentovanie + 5 minút otázky a diskusia). Komisia organizujúca ŠVK má právo zmeniť dĺžku trvania prezentácií podľa počtu prezentovaných prác.
       Súťažné práce hodnotí Komisia organizujúca ŠVK. Hodnotí sa odbornosť práce, jej využiteľnosť a úroveň prezentovania. Pri hodnotení súťažnej práce sa použije 10 bodová stupnica (0 bodov pre najnižšie hodnotenie, 10 bodov pre najvyššie hodnotenie). Výsledné poradie určuje súčet bodových hodnotení. Hodnotenie porotcov je anonymné. Komisia organizujúca ŠVK na základe bodového hodnotenia vyhlási v súťažnej kategórii maximálne tri víťazné súťažné práce v poradí 1. až 3. miesto. Každý účastník ŠVK získa certifikát účasti.
       Do 13.4. 2016 prosím vyplniť a odovzdať prihlášku koordinátorovi – p. Rančáková. Prihlášku nájdete na stránke školy (www.gymza.sk).

TEŠÍME SA NA TVOJU ÚČASŤ !!!!!


Prihláška ŠVK
Prihláška ŠVK


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk