Neotvárajme dvere drogám
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Neotvárajme dvere drogám

Neotvárajme dvere drogám
(Súťaž o najkrajšiu protidrogovú nástenku)


       November je považovaný za mesiac boja proti drogám. V tejto súvislosti sme sa na našej škole rozhodli v priebehu tohto mesiaca venovať primárnej prevencii intenzívnejšie. Jednou z akcií bola aj súťaž o najkrajšiu nástenku s protidrogovou tematikou. Téma tohto ročníka znela: „Neotvárajme dvere drogám“.
       Do súťaže sa zapojili takmer všetky triedy nášho gymnázia. Cieľom aktivity bolo zvyšovať odolnosť žiakov voči sociálno-patologickým javom a šíriť osvetu v oblasti primárnej prevencie zneužívania návykových látok.
       Hodnotiaca komisia mala tento rok ťažké rozhodovanie, pretože žiaci pripravili krásne prezentácie násteniek a z tohto dôvodu sme ocenili až 5 tried, a to nasledovne:

       1.miesto: III.C
       1.miesto: 1.A
       2.miesto: III.A
       3.miesto: IV.D
       3.miesto: 1.D


       Ďakujem všetkým súťažiacim aj ich triednym učiteľom a umiestneným triedam srdečne gratulujem.

       Teším sa na ďalší ročník a nové zaujímavé práce.


PaedDr. Žaneta Kubáňová
koordinátor prevencie


1.miesto: III.C1.miesto: 1.A2.miesto: III.A3.miesto: IV.B3.miesto: I.DGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk