Nemecká asistentka zo Stuttgartu a americká lektorka zo Chicaga na našom gymnáziu
   Hlavná stránka » Predmety » Anglický jazyk » Nemecká asistentka zo Stuttgartu a americká lektorka zo Chicaga na našom gymnáziu

Nemecká asistentka zo Stuttgartu a americká lektorka zo Chicaga na našom gymnáziu


       Žiadosť o asistenta nemeckého jazyka programu »kulturweit« na školský rok 2015/2016 bola úspešná. Od 16.09.2015 tak na našom gymnáziu pôsobí nemecká asistentka Daphne Lenz zo Stuttgartu.
Čo je to »kulturweit«? Ide o medzinárodnú dobrovoľnícku službu pre mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí sa takýmto spôsobom môžu angažovať po dobu 6 alebo 12 mesiacov v oblasti zahraničnej kultúrnej a vzdelávacej politiky. Je to projekt nemeckej komisie UNESCO v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí. Mladí asistenti sú vyslaní do nemeckých vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií v zahraničí, ako aj do rozličných národných komisií UNESCO. Pedagogická výmenná služba (PDA) a Centrála pre zahraničné školstvo (ZfA) sú dvaja zo 6 partnerov programu »kulturweit«.

       Pod záštitou americkej organizácie v rámci programu J.W. Fulbright Commission pôsobí od 14.09.2015 na našej škole i americká lektorka Kristin Rose zo Chicaga.
Čo je to »Fulbrightov« program? Ide o jeden z najväčších a najrôznorodejších výmenných programov na svete a v súčasnosti sa uskutočňuje v 140 krajinách, vrátane 50 krajín, v ktorých existujú bilaterálne Fulbrightove komisie. Jeho cieľom je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín. Účastníci sú vyberaní na základe akademických a profesných kvalít, dosiahnutých úspechov, profesionálneho potenciálu a vôle zdieľať nápady a skúsenosti s ľuďmi z rôznych kultúr. Program je sponzorovaný Úradom pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti (ECA) na Ministerstve zahraničných vecí USA. 12-členná rada, ktorá stanovuje celosvetové pravidlá a postupy pre program, je vymenovaná prezidentom USA.

Zámerom predmetovej komisie cudzích jazykov Gymnázia na Hlinskej v súvislosti s aktívnym pôsobením nemeckej asistentky a americkej lektorky je predovšetkým motivovať našich žiakov v oblasti učenia sa cudzieho jazyka. Ich prítomnosťou a aktívnou činnosťou plánujeme spestriť výučbu nemčiny a angličtiny na škole. Rovnako sa budeme snažiť, aby pobyt na Slovensku bol prínosným i pre samotné účastníčky oboch zahraničných programov.
Daphne Lenz i Kristin Rose sa momentálne aktívne zapájajú do vyučovacieho procesu, neskôr budú pre žiakov okrem iného pripravovať i zaujímavé prezentácie k jednotlivým témam vyučovania. S nemeckou asistentkou sa žiaci majú možnosť pravidelne stretávať v krúžku nemeckého jazyka „Nemecky s úsmevom“. Pre naše gymnázium ako školu ponúkajúcu štúdium s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka s možnosťou získať Nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa je angažovanie sa nemeckej asistentky práve v DSD triedach veľmi efektívne.
Pre americkú lektorku a záujemcov o anglickú konverzáciu z radov našich žiakov bol vytvorený priestor v krúžku anglického jazyka s príznačným názvom „English chat room“.
Zapojením nemeckej asistentky i americkej lektorky budeme venovať zvýšenú pozornosť používaniu inovatívnych metód a foriem práce, ktoré sú v súlade s plnením kritérií kvalitnej výučby cudzích jazykov so zameraním sa na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, na prácu s informáciami, informačnými a komunikačnými prostriedkami. Máme v pláne zrealizovať aktivity podporujúce rozvoj osobnosti žiaka a zároveň prispieť k posilneniu imidžu školy napríklad aj zapájaním zahraničných dobrovoľníčok do rôznych kultúrno-spoločenských akcií školy i zaujímavých mimoškolských aktivít. Obe môžu participovať na príprave a realizácii „Dňa otvorených dverí“, taktiež byť členkami komisií školského, okresného i krajského kola Olympiády v nemeckom a anglickom jazyku.

Žiaci i vyučujúci nemčiny a angličtiny sa už teraz veľmi tešia na zaujímavú medzinárodnú spoluprácu, želajú príjemný pobyt vyplnený množstvom nezabudnuteľných zážitkov, stretnutí s milými a ochotnými Slovákmi a veľa pozitívnych, cenných, a teda obohacujúcich skúseností.

V Žiline 29.09.2015
Mgr. Zuzana Zajacová

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk