Účelové cvičenia na Gymze
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Účelové cvičenia na Gymze
Účelové cvičenia na Gymze


       Účelové cvičenia (ÚC) ako samostatnú organizačnú formu povinného učiva „Ochrana života a zdravia“ sme aj v tomto šk. roku realizovali v I. ročníku ( 1.a 2.časť) a II. ročníku ( 3.a 4. časť) v jesennom a jarnom období . ÚC integrujú postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.
       Pre priblíženie sa tomuto cieľu ,vďaka tvorivej spolupráci s inými predmetovými komisiami (najmä Matematika, Geografia, Biológia) žiaci prvého a druhého ročníka mohli na účelových cvičeniach pracovať s novými interne vypracovanými inštruktážnymi a pracovnými listami , prezentáciami , pomôckami, čo im dávalo väčší priestor na tvorivé myslenie, sebarealizáciu s možnosťou spätnej väzby o získaných vedomostiach a zručnostiach najmä z okruhov zdravotnícka príprava, topografia, civilná ochrana.
       Svoje integrované teoretické vedomosti a praktické zručnosti žiaci rozširovali v branno –technických športoch v areály školy, či následne počas presunov v teréne, napr. škola – Solinky – Lesopark , škola - Závodie -Hájik Presuny v teréne a pobyt v prírode sme v tomto šk. roku preklenuli aj s medzipredmetovými aktivitami, ako napr. potulky historickou Žilinou, alebo prostredníctvom dokumentárnych filmov „ Festival hory a mesto“ (Stanica Záriečie). A tak mali žiaci možnosť zaujímavou , pútavou formou prehĺbiť svoje vedomosti a zmýšľanie, cítenie súvisiace s históriou a ochranou svojho mesta, života a zdravia človeka i prírody.

       Za PK TSV Mgr. Oľga Fašková


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk