Obzretie sa za Dňom Zeme 2015
   Hlavná stránka » Akcie » Zelená škola » Obzretie sa za Dňom Zeme 2015

Obzretie sa za Dňom Zeme 2015


       Hoci bol ešte len studený február na stretnutí Kolégia Zelenej školy sme už rozmýšľali, aké aktivity by sme mohli uskutočniť počas tohtoročných Dní Zelených škôl. Kreatívne nápady mali najmä naši najnovší členovia. Postupne sme pripravili ponuku 18 aktivít, do ktorých sa mohli jednotlivé triedy zapojiť.

       Medzi najzaujímavejšie aktivity patrili činnosti spojené priamo s prírodou. Napríklad 16 žiaci z II.A, II.D a II.E aktívnou manuálnou činnosťou prispeli k rozšíreniu zelene v našom meste. V spolupráci s Mestským úradom vysadili na detskom ihrisku v Žiline – Závodí 3 už celkom statné borovice a niekoľko listnatých stromov. Prváci sa tiež zamerali na zvyšovanie množstva zelene, ale zatiaľ len vo svojich triedach. V rámci aktivity Viac zelene do tried si vysadili niekoľko nových izbových rastlín (I.B, I.D) či vytvorili „miniskleník“ v staršom akváriu (I.A). Ani tretiaci sa nedali zahanbiť a výsledok ich kreativity – krabičky pre užitočný hmyz (III.B) láka opeľovačov či pohľady chodcov pred budovou našej školy.

       Druhú skupinu aktivít by sme mohli zaradiť medzi také, ku ktorým bol potrebný zdroj informácií napr. z internetu, odpadový materiál a rôzne kompetencie študentov. Priamo na Deň Zeme – 22. apríla sa uskutočnil ďalší ročník Žiackej vedeckej konferencie, tentoraz s prevahou príspevkov venovaných environmentálnym problémom. Najviac z tejto témy zaujali prezentácie Eko domy (I.B) a Svetelné znečistenie (III.B). Pomocou elektronického kalkulátora si žiaci I.C vypočítali každý svoju ekostopu a následne priemernú ekostopu triedy. Vraj by sme potrebovali až dve planéty, keby sme sa všetci správali ako oni! Zdrojom informácií pre študentov III.C bol Deň Zeme na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Odpadový materiál využili žiaci III.D na vytvorenie vlajky ku Dňu Zeme, študenti II.C na zostrojenie vtáčích kŕmidiel, druháci na svoje koláže v rámci predmetu umenie a kultúra a v niektorých triedach na opätovné vytvorenie zberných nádob na separovaný zber plastov a papiera. Určite najpotrebnejším produktom tejto kategórie v rámci programu Zelenej školy je Eko – kódex našej školy, siedmy - záverečný krok nášho dvojročného snaženia. Za jeho umelecké prevedenie ďakujeme študentom II.A, II.E a III.E triedy a jeho stálu expozíciu môžete vidieť na chodbe školy.

       Z plánovaných akcií sa nám nepodarilo zabezpečiť dočasné posedenie v átriu školy a využívanie dažďovej vody. Zato v porovnaní s minuloročným Dňom bez elektrickej energie bol ten tohtoročný určite úspešnejší. Vďaka slnečnému počasiu sme v utorok 21. 4. nemuseli ani svietiť v učebniach a podľa nameranej spotreby v nasledujúci utorok odhadujeme ušetrenie asi 75 kWh.

       Pri príprave aktivít sme vytvorili aj niekoľko doplnkových činností. Najviac žiakov a učiteľov sa zapojilo do Výučby mimo areál školy. Usmievavé tváre mohli potom obyvatelia blízkeho okolia vidieť napr. v parku na hodinách telesnej a športovej výchovy, okolo stromov a záhonov na biológii, v zaujímavých zoskupeniach na etickej výchove, pri zbieraní odpadkov na triednickej hodine ...

       V rámci zhodnotenia priebehu Dní Zelených škôl sme poprosili aj o krátke postrehy študentov. Vyberáme len dva, aby ste mali ešte čas prezrieť si ich radšej na fotografiách priamo v akcii: „ Na sadení stromčekov mi bolo dobre a som rád, že som aj týmto spôsobom pomohol nášmu okoliu a planéte.“ „Prezentácia ku Dňu Zeme na Úrade ŽSK bola z môjho pohľadu veľmi poučná, dozvedela som sa zaujímavé skutočnosti. Najviac ma oslovil film o Zelenej hliadke a vysvetlenie povodní v Anglicku.“

       Za úspešnú realizáciu aktivít, za váš čas a ochotu, za pomoc a obzeranie sa na stav našej planéty, študentom aj učiteľom ďakuje Kolégium Zelenej školy.


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk