37. ROČNÍK SOČ
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » SOČ » 37. ROČNÍK SOČ

37. ROČNÍK SOČ


      Milí študenti,

      opäť aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do ďalšieho, v poradí už 37.ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti
Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.

Súťaž Strednej odbornej činnosti sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác - riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, spoločenských vied a iných. Súťažné odbory sa každoročne vyberajú a spresňujú v obsahovom a organizačnom usmernení Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré vydáva odborný garant súťažných prehliadok, ústredná komisia Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažné prehliadky sa konajú v školských, krajských (ak je treba, tak aj v regionálnych kolách) a v celoštátnom kole. Organizujú sa v školských objektoch

Riadenie súťaže
Súťaže na jednotlivých úrovniach riadia odborné komisie. Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná.
Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:
  1. s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku
  2. s návrhom technického zariadenia, resp. s časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce
  3. s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj s písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť aj časťou príloh

Účasť na súťažnej prehliadke je podmienená skorým odovzdaním písomnej práce, resp. návrhu zariadenia, termíny jednotlivých kôl budú zverejňované priebežne podľa pokynov okresnej komisie SOČ.
Najlepšie práce z nižšieho kola súťažnej prehliadky postupujú do vyššieho kola súťažnej prehliadky na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie podľa postupového kľúča.
Prihlásenie do súťaže on-line:www.siov.sk – odkaz Odborná tvorivosť – SOČ – Prihlasovací formulár( podľa manuálu, práce do On-line systému vkladať len vo formáte pdf)

Vyhlásené súťažné odbory 37.ročníka súťaže SOČ v školskom roku 2014/2015:

01 – Problematika voľného času*

02 – Matematika, fyzika

03 – Chémia, potravinárstvo

04 – Biológia

05 – Životné prostredie, geografia, geológia

06 – Zdravotníctvo a farmakológia

07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 – Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 – Stavebníctvo , geodézia, kartografia

11 – Informatika

12 – Elektronika a hardware

13 – História, filozofia, právne vedy

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 – Ekonomika a riadenie

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

*Pozn.: Tematika prác musí mať charakter voľno časových aktivít s dôrazom na výchovné a cielené využívanie času, ak nemá, tak je potrebné ju zaradiť do iného odboru.

Témy pre jednotlivé odbory v rámci predmetových komisií budú zverejnené priebežne na nástenke SOČ oproti učebniam Informatiky a na www. stránke školy. Podrobnejšie informácie k súťaži, ako aj k písaniu prác sú k dispozícii v prílohe ako aj u školského koordinátora SOČ(kabinet č.35)

Máš talent? Vieš aktívne riešiť problémy a problémové úlohy? Chceš si prehĺbiť svoje vedomosti, individuálne schopnosti a zručnosti? Si schopný aplikovať získané vedomosti v praxi? Chceš zmysluplne využiť svoj voľný čas?
Tak sa zapoj tým, že si vyberieš jednu z vyhlásených tém a vytvoríš prácu, ktorú dokážeš prezentovať a obhájiť pred odbornou komisiou a v prípade úspechu v školskom kole reprezentovať školu v ďalších kolách SOČ.

V Žiline 29.09.2014

Mgr. Andrea Fučíková
Koordinátor SOČ na škole


AKO POSTUPOVAŤ PRI PÍSANÍ PRÁCE SOČ


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk