Vyhodnotenie Dňa Zelených škôl
   Hlavná stránka » Akcie » Zelená škola » Vyhodnotenie Dňa Zelených škôl

Vyhodnotenie Dňa Zelených škôl


       Naša škola sa len tento školský rok zapojila do projektu Zelená škola a teda prvý raz sme realizovali rôzne aktivity v rámci celoslovenského Dňa Zelených škôl.

Čo sa nám podarilo?
 1. Realizovať rovesnícke vzdelávania, kde študenti riešili rôzne úlohy zamerané na získavanie, spracovanie, šetrenie energie ako napr. Zameraj sa na výhody a nevýhody získavania energie daným spôsobom, Charakterizuj princíp činnosti danej elektrárne a uveď ako negatívne zasahuje svojou činnosťou do životného prostredia, Vyčísli koľko energie sa spotrebuje v domácnosti na jednotlivé činnosti, Porovnaj tepelnú úpravu jedla v minulosti a v súčasnosti... Žiaci mohli pracovať samostatne i kooperatívne, doma i v škole, mohli sa realizovať v budove školy i vonku. Zdokonaľovali si kompetencie v rôznych oblastiach:
  • práca s modernými informačnými technológiami (využívali zručnosti pri práci s počítačom, internetom - vyhľadávali rôzne informačné zdroje k téme Energia, Deň Zeme)
  • komunikačné schopnosti (spracúvali informácie, prezentovali ich písomne, umelecky i ústne k téme Energia, Deň Zeme)
  • personálne a intrpersonálne schopnosti (pracovali v tímoch, samostatne bez výraznej pomoci učiteľov)
 2. v rámci Záväzku pre Zem ušetriť asi 20 kWh elektrickej energie, lebo sme realizovali Deň bez elektrickej energie a Deň bez dataprojektorov,
 3. pre všetkých študentov prvého ročníka uskutočniť besedu s pánom docentom Turanom na tému Včela ako energetický zdroj života na Zemi,
 4. vyčistiť blízke okolie školy,
 5. realizovať vyučovanie mimo budovu školy – študenti semináru z biológie (tretiaci boli na exkurzii v Prosieckej doline a štvrtáci si zopakovali poznatky o rastlinách formou vychádzky v okolí školy),
 6. v rámci Zbierky ako forma ušetrenej energie získať hračky a detské knižky, ktoré potešia na Deň detí deti zo Špeciálnej základnej a materskej školy v Žiline,
 7. vytvoriť veľkoplošnú výstavu študentských prác na tému Energia, ktorá môže byť zdrojom informácií nielen pre študentov.

Niekoľko postrehov od študentov:
 • „Páčilo sa mi, ako sme spolupracovali pri vyrábaní projektov.“
 • „ Mám z toho dobrý pocit, malo by sa to rozširovať. Je to zaujímavé.“
 • „Bol to zaujímavý deň, mohlo by byť viacero takých dní. Projekty boli veľmi pútavé.“
 • „Je to dobré, že nám spolužiaci svojimi projektmi ukázali možnosti ako chrániť prírodu.“
 • „Týždeň hodnotím pozitívne. Šetrila sa energia.“
 • „Páči sa mi, že sme sa každý nejako zapojili na Deň Zeme.“
 • „Som rada, že táto škola berie Deň Zeme vážne a robí na túto tému rôzne aktivity pre žiakov. Mnohí boli veľmi kreatívni a myslím, že tí, ktorí sa aj do týchto aktivít zapojili, sa o šetrení energie a pomoci Zemi veľa dozvedeli a môže sa im to v budúcnosti oplatiť.“
 • „Bolo to dobré, iná forma získavania informácií ako na klasických hodinách.“fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk