Názory žiakov ZŠ na Deň otvorených dverí
   Hlavná stránka » Akcie » Deň otvorených dverí » Názory žiakov ZŠ na Deň otvorených dverí

Názory žiakov ZŠ na Deň otvorených dverí


Cieľom dotazníka bolo zistiť, aká bola spokojnosť žiakov s priebehom DOD, ktoré aktivity z programu DOD ich najviac zaujali. Ďalej sa v dotazníku zisťoval aj záujem žiakov o štúdium na našom gymnáziu.

Dotazník vyplnilo 64 respondentov (žiakov ZŠ), ktorí navštívili DOD.

Na dotazník odpovedali žiaci zo 16 základných škôl: ZŠ Lichardova 24, ZŠ Gaštanová, ZŠ Bytča - Ulica mieru, ZŠ Clementisova -Kysucké Nové Mesto, Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, ZŠ s MŠ Závodie, ZŠ V. Javorku, ZŠ Jarná 20, ZŠ s MŠ sv. Gorazda, ZŠ s MŠ Trnové, ZŠ Budatín, ZŠ s MŠ Dlhé Pole, ZŠ Námestie mladosti - Hájik, ZŠ Limbová, ZŠ Rajec, ZŠ Žilina-Bánová.

Žiaci sa dozvedeli o DOD najviac od svojich učiteľov 28 žiakov, od spolužiakov 14 žiakov, od kamarátov 13 žiakov a z webu školy 13 žiakov.

Žiakov najviac svojou ponukou aktivít zaujali predmety: chémia, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, fyzika, telesná výchova.

Z aktivít sa žiakom najviac páčili napríklad: pokusy z chémie, testy, písanie mena v azbuke, pexeso, aktivity na telesnej výchove.

Na otázku týkajúcu sa spokojnosti s DOD bolo až 61 respondentov spokojných s priebehom a organizáciou DOD.

Žiaci mali tiež možnosť ohodnotiť známkou (1-5) Deň otvorených dverí: známkou 1 (výborný) ohodnotilo DOD 38 žiakov a známkou 2 (chválitebný) - 22 žiakov.

V dotazníku sa zisťovala nielen spokojnosť s DOD, ale aj záujem žiakov o štúdium na našom gymnáziu. Výsledky: 25 žiakov má záujem o štúdium na našom gymnáziu, 35 žiakov nie je ešte rozhodnutých, ktorú SŠ si vyberú (1 žiak na otázku neodpovedal, iba 3 žiaci nemajú záujem o štúdium na našom gymnáziu).

V dotazníku sme sa tiež pýtali žiakov na ich záujem o ruský jazyk, ktorý sa na našej škole vyučuje. Na otázku odpovedalo 47 žiakov z toho 10 žiakov by malo záujem o štúdium tohto cudzieho jazyka.

So žiakmi 9. ročníka ZŠ robili rozhovor študenti z 1.D. triedy a III. E. triedy.

Dotazník zostavila a vyhodnotila: Zuzana Isteniková


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk