Tematické okruhy na maturitnú skúšku
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Tematické okruhy na maturitnú skúšku

z predmetu nemecký jazyk

Úroveň A, B


1. Rodina

2. Kultúra a umenie

3. Šport

4. Bývanie

5. Obchod a služby

6. Starostlivosť o zdravie

7. Cestovanie

8. Vzdelanie

9. Zamestnanie

10. Vzťahy medzi ľuďmi

11. Človek a príroda

12. Vedecko – technický rozvoj

13. Človek a spoločnosť

14. Komunikácia a jej formy

15. Masmédiá

16. Mládež a jej svet

17. Stravovanie

18. Záľuby, voľný čas a životný štýl

19. Multikultúrna spoločnosť

20. Mestá a miesta

21. Obliekanie a móda

22. Kniha – priateľ človeka

23. Vzory a ideály

24. Krajina, ktorej jazyk sa učím

25. Slovensko – moja vlasť
Tematické okruhy na maturitnú skúšku

z predmetu nemecký jazyk

Úroveň A, B


1. Familie

2. Kunst und Kultur

3. Sport

4. Wohnen

5. Einkäufe und Dienstleistungen

6. Gesundheitspflege

7. Reisen

8. Schule und Studium

9. Arbeit und Beruf

10. Menschliche Beziehungen

11. Mensch und Natur

12 . Wissenschaft und Technik

13. Mensch und Gesellschaft

14. Kommunikationsformen

15. Massenmedien

16. Jugend und Gesellschaft

17. Ernährung

18. Freizeit, Hobbys, Lebensstil

19. Multikulturelle Gesellschaft

20. Städte und Orte

21. Mode und Kleidung

22. Buch – Menschenfreud

23. Vorbilder, Idole

24. Das Land, dessen Sprache ich lerne.

25. Meine Heimat

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk