Charakteristika predmetu BIOLÓGIA
   Hlavná stránka » Predmety » Biológia » Charakteristika predmetu » Charakteristika predmetu BIOLÓGIA

Charakteristika predmetu BIOLÓGIA

       Učebný predmet biológia poskytne v rámci štátneho programu stredoškolského vzdelávania (ISCED 3) základný systém poznatkov o živej prírode, ako predpokladu formovania prírodovednej gramotnosti. Poznanie zákonov, ktorými sa riadi živá príroda, je základom pre pochopenie jej fungovania ako celku a je dôležité pre formovanie citlivého vzťahu k nej. Toto poznanie je zároveň nevyhnutným predpokladom zodpovedného prístupu k celému okolitému svetu ako aj sebe samému.

Program je koncipovaný tak, aby bolo možné čo najviac využívať moderné didaktické formy, metódy a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti, podporujú samostatnosť a kreativitu žiakov pri práci s informáciami, umožňujú pracovať s prírodninami, realizovať experimenty a rozvíjajú schopnosť žiakov poznatky aplikovať. Preto sa v každom ročníku na jednej vyučovacej hodine týždenne trieda delí na skupiny.

Obsah predmetu (198 hodín) sa odvíja od jeho cieľov a je členený v rámci štátneho programu do troch základných tematických okruhov:
1. Svet živých organizmov v prvom ročníku (66 hodín) nadväzuje na poznatky základnej školy. Prostredníctvom vybraných informácií o základných skupinách rastlín, živočíchov a mikroorganizmov v ich prirodzenom prostredí a vo vzťahu k človeku, má žiakov motivovať a podnietiť ich záujem o ďalšie štúdium živej prírody. Východiskom je tematický celok "Život a voda", kde vodný ekosystém slúži ako prostriedok pochopenia vzťahov medzi organizmami a prostredím ako aj organizmami navzájom. Tematický celok "Špecializácia rastlín a živočíchov" vysvetľuje možnosti a formy adaptácií organizmov na rôzne životné podmienky a poskytuje priestor pre projektové vyučovanie. Poznávanie rozmanitosti sveta živých organizmov dopĺňa tematický celok "Mikrosvet". Praktický význam poznatkov o živých organizmoch približuje tematický celok "Život s človekom". Záver celej časti patrí systematickému prehľadu prebraných rastlín, húb a živočíchov.

2. Druhý ročník je zameraný na poznávanie spoločných znakov, vlastností a prejavov živých organizmov (99 hodín). Jednotlivé tematické celky približujú stavbu a organizáciu živých sústav, vysvetľujú podstatu procesov prebiehajúcich v organizmoch na všetkých úrovniach počnúc bunkou. Zdôrazňujú vzájomnú súvislosť medzi stavbou a funkciou orgánov, čoho výsledkom sú životné prejavy organizmov. Tento tematický okruh poskytne základné informácie dôležité pre pochopenie jednoty živej prírody. Praktické cvičenia umožnia žiakom vyskúšať si a v praxi overiť teoretické poznatky rôznymi formami od klasických laboratórnych prác s prírodninami až po prácu s informáciami prostredníctvom IKT.

3. Tretí ročník je venovaný biológii človeka a ochrane zdravia (33 hodín). Jeho ťažisko predstavuje tematický celok "Orgánové sústavy človeka", ktorý okrem informácií o stavbe a funkcii jednotlivých orgánov a orgánových sústav poskytne aj základné informácie o najčastejších poruchách ich činnosti, o ich príčinách, prejavoch, liečbe a prevencii. Nadväzujúci tematický celok "Zdravý životný štýl" otvára možnosti pre projekty a samostatné práce žiakov. Umožní získať nielen ďalšie poznatky dôležité pre formovanie zodpovedného prístupu k vlastnému zdraviu, ale aj rozvíjať zručnosti pri práci s informáciami. Časť "Základy poskytovania prvej pomoci" je možné realizovať formou cvičení v nadväznosti na jednotlivé kapitoly o orgánových sústavách človeka, prípadne v spolupráci s učebnou oblasťou Zdravie a pohyb.

Ciele učebného predmetu:
1. Formovať ucelenú predstavu o rozmanitosti a jednote živej prírody, o javoch a procesoch, ktoré v nej prebiehajú, o zákonitostiach, ktorými sa riadia všetky živé organizmy.
Kompetencie:
 • schopnosť vnímať živú prírodu ako hierarchicky usporiadaný, neustále sa meniaci, dynamický systém;
 • schopnosť chápať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím;
 • vedieť odlišovať zákonité príčiny biologických procesov od ich vonkajších prejavov;
 • schopnosť hľadať v prírodných javoch a procesoch príčinné súvislosti a tým podporovať logické myslenie;
 • posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu;
 • samostatne a slobodne (na základe poznania predmetu), voliť výberové a maturitné predmety, zodpovedne rozhodovať o svojom ďalšom štúdiu na VŠ a budúcej profesii.

2. Poznávať praktický význam živých organizmov pre život človeka.
Kompetencie:
 • poznať najbežnejšie úžitkové a hospodársky významné druhy rastlín, húb a živočíchov;
 • poznať možnosti využitia vlastností a životných prejavov organizmov v biotechnológiách;
 • poznať nebezpečné a patogénne organizmy, ich účinok na ľudský organizmus, možnosti liečby, prevencie a poskytnutia prvej pomoci.


3. Poskytnúť poznatky o fungovaní ľudského tela ako celostného systému.
Kompetencie:
 • využívať poznatky o anatómii a fyziológii ľudského tela pri starostlivosti o vlastné zdravie;
 • poznať pozitívne aj negatívne účinky životného prostredia na ľudský organizmus;
 • poznať príčiny a možnosti prevencie najčastejších ochorení;
 • poznať dôsledky sociálnych patológií pre život a zdravie človeka;
 • posilňovať pocit zodpovednosti za vlastné zdravie a rozvíjať zdravý životný štýl;
 • poznať základy poskytovania prvej pomoci, vedieť ich aplikovať v praxi.


4. Rozvíjať zručnosti pri práci v teréne a v prírodovednom laboratóriu.
Kompetencie:
 • schopnosť pozorovať biologické objekty vo voľnej prírode;
 • bezpečne manipulovať s bežným biologickým materiálom pri jeho zbere a spracovaní v laboratóriu;
 • schopnosť pracovať s bežnými laboratórnymi pomôckami a prístrojmi pri poznávaní biologického materiálu.


5. Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení úloh a školských projektov najmä v oblasti ochrany živej prírody a zdravia človeka (samostatne alebo v skupinách).
Kompetencie:
 • schopnosť vyhľadávať informácie o živej prírode v literatúre a informačných médiách,pracovať s informáciami;
 • rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného biologického textu;
 • schopnosť tvorivo riešiť úlohy, poukazovať na príčiny problémov, navrhovať ich riešenia;
 • schopnosť prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery;
 • schopnosť pripraviť vlastné prezentácie a vystúpenia;
 • schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce;
 • schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné stanovisko;
 • schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk