Netradičná vyučovacia hodina matematiky
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Netradičná vyučovacia hodina matematiky

Netradičná vyučovacia hodina matematiky


       Dňa 17. a 18. októbra 2011 sa uskutočnili vo všetkých triedach IV. ročníka netradičné hodiny matematiky na tému Štatistický úrad a význam jeho činnosti pre verejnosť.
       Pani Ing. Katarína Holienčíková, zo Štatistického úradu v Žiline, prostredníctvom počítača, dataprojektoru a interaktívnej tabule informovala študentov o web stránke ŠÚ, jej organizačnej štruktúre, spôsobe sprístupnenia produktov a o práci so zverejnenými databázami údajov. Oboznámila ich s informáciami uverejnenými v buletínoch a publikáciách vydávaných ŠÚ SR.
       Informácie prednášajúcej boli na veľmi vysokej odbornej a veku primeranej úrovni. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa o prepojení školskej matematiky s praktickým životom. Získané vedomosti môžu využiť pri spracovávaní projektovej úlohy na tému Štatistika okolo nás, ktorú budú riešiť v rámci hodín matematiky.

       Spracovala: Mgr. Ľudmila Potočáková

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk