34. ROČNÍK SOČ
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » SOČ » 34. ROČNÍK SOČ

34. ROČNÍK SOČ


Milí študenti,

opäť aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do ďalšieho, v poradí už 34.ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti
Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.

Súťaž Strednej odbornej činnosti sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác - riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, spoločenských vied a iných. Súťažné odbory sa každoročne vyberajú a spresňujú v obsahovom a organizačnom usmernení Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré vydáva odborný garant súťažných prehliadok, ústredná komisia Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažné prehliadky sa konajú v školských, krajských (ak je treba, tak aj v regionálnych kolách) a v celoštátnom kole. Organizujú sa v školských objektoch

Riadenie súťaže Súťaže na jednotlivých úrovniach riadia odborné komisie.
Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná.

Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:
  1. s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku
  2. s návrhom technického zariadenia, resp. s časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce
  3. s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj s písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť aj časťou príloh

Účasť na súťažnej prehliadke je podmienená skorým odovzdaním riadne vyplnenej prihlášky, odovzdaním písomnej práce, resp. návrhu zariadenia. Najlepšie práce z nižšieho kola súťažnej prehliadky postupujú do vyššieho kola súťažnej prehliadky na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie podľa postupového kľúča.

Vyhlásené súťažné odbory 34.ročníka súťaže SOČ v školskom roku 2011/2012:
    01 - Problematika voľného času*
    02 - Matematika, fyzika
    03 - Chémia, potravinárstvo
    04 - Biológia
    05 - Geovedy (geografia, geológia, geodézia)
    06 - Zdravotníctvo
    07 - Pôdohospodárstvo a životné prostredie
    08 - Hoteliérstvo a cestovný ruch
    09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava
    10 - Stavebníctvo a interiérový dizajn
    11 - Informatika
    12 - Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie
    13 - História, politológia, filozofia, právne vedy
    14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
    15 - Ekonomika a riadenie
    16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
    17 - Pedagogika, psychológia, sociológia


*Pozn.: Tematika prác musí mať charakter voľno časových aktivít s dôrazom na výchovné a cielené využívanie času, ak nemá, tak je potrebné ju zaradiť do iného odboru.


Témy pre jednotlivé odbory v rámci predmetových komisií budú zverejnené priebežne v mesiaci október 2011 na nástenke SOČ oproti učebniam Informatiky a na www. stránke školy. Podrobnejšie informácie k súťaži, ako aj k písaniu prác sú k dispozícii v prílohe ako aj u školského koordinátora SOČ(kabinet č.35)

Máš talent? Vieš aktívne riešiť problémy a problémové úlohy? Chceš si prehĺbiť svoje vedomosti, individuálne schopnosti a zručnosti? Si schopný aplikovať získané vedomosti v praxi? Chceš zmysluplne využiť svoj voľný čas?
Tak sa zapoj tým, že si vyberieš jednu z vyhlásených tém a vytvoríš prácu, ktorú dokážeš prezentovať a obhájiť pred odbornou komisiou a v prípade úspechu v školskom kole reprezentovať školu v ďalších kolách SOČ.

V Žiline 4.10.2011
Mgr. Andrea Fučíková
Koordinátor SOČ na škole


Postup pri písaní práce


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk