Červené stužky
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Červené stužky       MŠVVaŠ SR, KŠÚ v Žiline, Kancelária WHO na Slovensku a Gymnázium sv. Františka v Žiline vyhlasujú v rámci 5.ročníka kampane Červené stužky celoslovenskú výtvarnú súťaž na tému:

Červené stužky


       Milí študenti, i tento rok sa môžte zapojiť do celoslovenskej súťaže Červené stužky, ktorá je súčasťou 1. decembra - Svetového dňa boja proti AIDS.

Ako súťažiť:

Stačí vytvoriť výtvarnú prácu (pohľadnicu) s tematikou, ktorou sami vyjadríte Váš postoj a názor k problematike HIV a AIDS a odovzdať ju najneskôr do 10.11. 2011- vtedy sa uskutoční školské kolo výtvarných prác, a následne budú najlepšie tri práce zaslané do celoslovenskej súťaže. Ostatné pohľadnice určite neostanú v zabudnutí, ale budú použité pri príprave výstavky pri príležitosti Dňa boja proti AIDS na chodbe školy.

Podmienky súťaže:
  1. Súťaž je určená pre jednotlivcov, žiakov stredných škôl

  2. Počet pohľadníc z jednej školy je obmedzený na 3 pohľadnice

  3. Pohľadnica má byť grafickým vyjadrením zamerania kampane.

  4. Technika: kresba (ceruza, tuš, lavírovaná kresba ...), maľba (akvarel, tempera, kombinovaná, mastný a polomastný pastel ....), frotáž, koláž, grafika (linoryt, drevoryt, suchá ihla ... ), grafický dizajn

  5. Veľkosť pohľadnice je A5, A6. Pohľadnica má mať líce a rub (ako skutočná pohľadnica). Na pohľadnici prosíme umiestniť meno a priezvisko autora, školu, príp. myšlienku.

  6. Zaslané pohľadnice sa žiakom nebudú vrátené

  7. Pohľadnice nespĺňajúce podmienky súťaže budú zo súťaže vyradené.

  8. Uzávierka školského kola súťaže je 10.11.2011, zverejnenie výsledkov školského kola 12.11.2011, celkové výsledky budú zverejnené na webovej stránke kampane (www.cervenestuzky.sk)

  9. Pohľadnice je potrebné odovzdať koordinátorovi prevencie (Mgr. Lucia Muchyová) najneskôr do 10.11.2011

Odmeny v celoslovenskom kole súťaže:

Prvé miesto: cena v hodnote 100 €
Druhé miesto: cena v hodnote 70 €
Tretie miesto: cena v hodnote 50 €


Koordinátor prevencie
V Žiline, 3.10.2011
Mgr. Lucia Muchyová


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk