Charakteristika predmetu
   Hlavná stránka » Predmety » Chémia » Charakteristika predmetu » Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu

Učebný predmet chémia na gymnáziách ako súčasť vzdelávacej oblasti Človek a príroda, poskytuje žiakom vhodne vybranými poznatkami zo všeobecnej, anorganickej a organickej chémie didaktický systém poznatkov o chemických látkach a ich premenách. Obsah učiva tvoria predovšetkým poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v bežnom živote. Sú to najmä oblasti ako: chémia potravín a nápojov, kozmetika, liečivá, čistiace prostriedky a podobne.

Hodinová dotácia chémie v Štátnom vzdelávacom programe v prvom aj druhom ročníku je dve hodiny týždenne (66 hodín ročne) a treťom ročníku jedna hodina týždenne (33 hodín ročne).

V každom ročníku je jedna hodina týždenne určená na prácu s delenou triedou. Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém praktických cvičení (laboratórnych cvičení - LC), ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných laboratórnych zručností a návykov presnej a bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.

Obsah

1. ROČNÍK
1. Pozorovanie a pokus v chémii, bezpečnosť práce
2. Sústavy látok
3. Štruktúra atómov a iónov, periodický systém prvkov
3.1 Štruktúra atómov a iónov
3.2 Periodický systém prvkov
4. Základy názvoslovia anorganických zlúčenín
5. Chemická väzba a štruktúra látok
6. Výpočty v chémii
7. Chemické reakcie a ich priebeh, chemické rovnice
7.1 Chemické reakcie, chemické rovnice
7.2 Energetické zmeny pri chemických reakciách
7.3 Rýchlosť chemických reakcií
7.4 Chemická rovnováha
8. Typy chemických reakcií
8.1 Protolytické reakcie
8.2 Redoxné reakcie
8.3 Zrážacie reakcie

2. ROČNÍK
9. Prvky a ich anorganické zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a vplyv na živé organizmy a životné prostredie
9.1 s - prvky
9.2 p - prvky
9.3 d - prvky
10. Charakteristika a rozdelenie organických látok a základy ich názvoslovia
11. Uhľovodíky a ich deriváty dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a ich vplyv na živé organizmy a životné prostredie
11.1 Alifatické uhľovodíky
11.2 Aromatické uhľovodíky
12. Deriváty uhľovodíkov dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a vplyv na živé organizmy a životné prostredie - halogénderiváty, kyslíkaté deriváty, dusíkaté deriváty

3. ROČNÍK
13. Biolátky
13.1 Lipidy
13.2 Sacharidy
13.3 Bielkoviny
13.4 Enzýmy
13.5 Nukleové kyseliny
13.6 Vitamíny
14. Kvalita života a zdravie


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk